ခိၪနါအဆၧထုၭထၪ့

ဆၧပရၧၫ့

ယွၩလူယွၩထၫ

တရၩ

ဂၪ့ခိၪနဲၩ့ဎီၩ့

မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪလဖၪ

ဂံၪ့ဒီၪ့ဒဲၥၭဘၪ့

ၥၫ့ဎွၩဒိၪ

ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ

ဆၧဂၩ့မၧၫ့