ကၪဒံၪနဲၪ Parolin ချဲၩ့ထိးဆၧၫ့ဘၪ ဆွိစ်ဒူၩယၫ့ဖိၪလဖၪအဂဲး

လၧအဖီၩ့ခွံၬ၁၉၂၇နံၪ့ လၩမေ၆ၥၫ့အထီအိၩ ဒူၪဒၩလၧကမိထၪ့ပၨၩ့ ဝံးရိၩမၬလဖၪအစူၪဖၧၩ့ ဆွိစ်ဒူၩယၫ့ဖိၪ၁၄၇ဂၩနီၪ ပဒၩ့အ့ၪၥၫ့ဎွၩအထီ အၥၭဘၪၥံၫခွံၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ အ့ၪထီၩ့မၬ လၧ မုနံၩနီၪစွါဘဲၫ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ဆၧနၪ့ထၪ့ဂီၩ့ ဒူၩယၫ့ဖိၪအၥၫ့လဖၪနီၪ  ဘၪအုၩ့လၩ့ဆၫ့လၩ့ထဲၩ့ ဆၧအုၩ့လၩ့လၧမုနံၩနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫလၧ ၥၫ့ဎွၩဘိၩ့ယီၩဒဲ လၧယၫခီၫ ၥၫ့ဎွၩလဖၪအဂး ကဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭဂီၩ့ ကဖီၪ့ထၪ့ဆၧဖံၭဆၧမၩအဂဲး ဘၪအုၩ့လၩ့အၥၭနီၪလီၫႉ ကနံၪ့ယီၩဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩ လချုၭထီၩ့ ဒံၭဘၪကနံၩနီၪ ကာဒီနယ် Parolin လုထၪ့အ့ၪဘၪ အဝ့ၫၥံၪအဂး မံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫအဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ဖၧၩ့ ၦလၧအဂဲၫဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭ ဒူၩယၫ့ဖိၪလဖၪနီၪ ဗာတီကန်အကိၫစၩ အဝ့ၫစံၭခိးစံၭတၩဘၪလီၫႉ 

ၥီၫကၠဲၪအီၪလၧ ၥၫ့ဎွၩအဖၫ့ခိၪနီၪ မွဲပအဲၪကဆါယွၩအဂဲး ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဒူၩယၫ့ဖိၪလဖၪနီၪ မွဲကဘၪလၧၫ့ဎွ့ၩလၧ ဆၧဆူၩနဲၩဒဲ နးၥၭဂဲးဘၭလဖၪအဂဲးႇ နးခီၫ့ၥနိၫ့ဘဲၫဆၧၫ့ဝ့ၫအၥိၭ နးၥၭၥနိၫ့ ဆ့ မွဲကဘၪဆၧၫ့ဝ့ၫဆ့အဂဲးႇ ပဆၧ၁ၭမၧၫ့ထၧၫ့ဖျီၩ့ယၫအဖၧၩ့ ပကဘၪအီၪအၪ့လ့ၩထဲၩ့လၧ ကဆါယွၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂဲးႇ ဘဲၫအဝ့ၫအဲၪဒိၭဒုၭကဲၪထၪ့အၥိၭ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ မွဲပကဘၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫအဂဲးႇ ပလီၩ့ဖိၬခိၭနၪအဝ့ၫအဆၧမၪလူၬလဖၪနီၪ မီၪ့ဎီၩ့ပအီၪမၧၫ့ပၥၭလၧကဆါယွၩ အဂဲးႇ ပကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥုၪ့ၥၭလၧ ကဆါယွၩနီၪ ထၪ့ဖျီၪအၪနဲၪ့ ပဆၧဖံၭဆၧမၩလၧခီၫ့ဒံၭအဂဲး လီၩ လၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪ ကာဒီနယ်ယီၩ ဆုးထဲၩ့စံၭဘၪ ဆွိစ်ဒူၩယၫ့ဖိၪလဖၪ ဘဲၫနၥံၪဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩကန့ဂ့ၩဂ့ၩအဂး အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဂဲးႇ ဘဲၫနၥံၪအုၩ့လၩ့ထိးဆၧၫ့ကဆါဎြံၬလၧနၥံၪ

အဆၧအီၪမၧၫ့အဂ့ၩအဘွၩဖၧၩ့ကန့အဂးကျ့ၭစၨၭကၠၭအဂဲးႇ ကနံၩယီၩနၥံၪအုၩ့လၩ့ထၬ ဆၧအုၩ့လၩ့ နီၪ မွဲဒုၭဖျီၪထၪ့ဘၪ ပ့ၫတရူၩအဂး နၥံၪကဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭအဂဲး အဝ့ၫဆုးထဲၩ့စံၭဘၪနီၪလီၫႉ  

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

6 + 13 =