အဂဲးအဖး

We are a Catholic Media organization called Radio Veritas Asia (RVA) Pwo Karen, providing online services to the Church in Myanmar and to the Pwo Karen speakers across the globe. RVA is a continental Catholic radio service established in 1969, which now operates on a multi-media platform and caters to 22 languages across Asia.
 

Karen is one of the eight major ethnic communities of Myanmar. The Karen ethnic group has two main sub-groups, namely Sagaw Karen and Pwo Karen. The Pwo Karen community has two dialects, namely East Pwo Karen and West Pwo Karen.
 

Our programs are aimed at the West Pwo Karen speakers who live mostly in the Ayeyarwady Region of Myanmar. We produce and upload daily online programs consisting of religious and cultural content in West Pwo Karen. RVA also produces programs in Sagaw Karen.
 

ၦဝ့ၫဒၪယီၩ ပမွဲကၭၥလံၬမံၫဒံၫယၫလခရၧၫ့နီၪတၭ လၧခးပယၩ့ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ဒဲ လ့ၩထီၩ့စိၩဝ့ၫလၧ ထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့ဖျိၩ့ၡိဆၨၩဖိၪလဖၪအဂး ဘဲၫနးခီၫ့နးၥၭ အဂဲးဘၭကန့ဝ့ၫဒဲ ကဒိၭန့ထၪ့ ဘၪဆၧပရၧၫ့အဂးနီၪမွဲထုၬထၪ့ရၩလၩ့ ဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ
 

ၦဖျိၩ့ဆၨၩနီၪ ခးပယၩ့ဆၨၩဖၭဒိၪ (၈) ဆၨၩအဖၧၩ့ ပၫဝ့ၫအကၧၩ့ဒိၪထုၬအလဆၨၩနီၪတၭ ၦဖျိၩ့ဆၨၩအဖၧၩ့နီၪဆ့ႇ အီၪက့ၪဎိၩဒိၪထဲၩ့ဝ့ၫ ၦဖျိၩ့ၡိဒဲၦဖျိၩ့ၡၩ့နိၪလီၫႉ ထီးလကၭဘၪလၧၦဖျိၩ့ၡိအဖၧၩ့ ဆၧလူဆၧချဲၩ့အီၪထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဖျိၩ့ၡိမုထၪ့ဒဲဖျိၩ့ၡိမုနုၬနီၪဂီၩ့ ဖျိၩ့ၡိမုနုၬ အၪဒၪဆၧနီၪ အီၪၥၭမၧၫ့ဝ့ၫဒၪလၧ ထံၫထၪကျိၩ့အလးနီၪလီၫႉ
 

အၫပံၫအ့ၫ ၦဖျိၩ့ၡိကၭၥလံၬမံၫတံၪယၫခရၧၫ့ယီၩ လၧအ့ၫ့တၫနဲၭ အိၫလဲၩ့ဖၧၩ့ ပထုၬထၪ့ရၩလၩ့ ဘၪဆၧဆၧးဎံၪဆၧးလၩအနိၫ့ဒဲဆၧ ဘိၪ့ဆၧ ဘၩအနိၫ့ လၧၦဖျိၩ့ၡါအလူ မုကိၭနံၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ