Videos

ဂဲၫထဲၩ့လၧယအီၪဆံၭ. ယမိဒုၭအီၪပွံၭနၥံၪလီၫ.
အီၪႇ အီၪအ့ၬ
နအဲၪဆၧၥ့ၪၡါမၬယူၭဧၪ?
ၥိၪဂၭဖျိၭလဒုၩ ဆၧဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫ
ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ (၂၀)
အီၪတဲၩ့ဝဲၩကဆါဎြံၬကဂဲၫလၩ့အဆၧၫ့အထီ မုနွ့ၫ(၂)
ၦဘၧၩ့လၩ့ဆၧစယီယၫ့အဆၧလီၩလၩ့