Videos

ဆၧအၪ့စၪ့ဘၪဆဲၫ့ဆၧဒုၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩ.
မုၬမုၬလၩလၩ ပကချဲၩ့ထဲၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ကိၭဂၩ (၁၂)
မွဲပကဘၪလီၩလၩ့လၬလၩ့
ယ့ၫၡုၬအထံၩအဖျဲအဆိၫထုၬလဖၪ.
ယ့ၫၡုၬကိၭန့စလံဝဲၫ.
မုၬမုၬလၩလၩ ပကချဲၩ့ထဲၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ကိၭဂၩ (၁၁)
tJW'd]0hE1hWvgqH] (၂)