Videos

ကိၪအဆၧကိၭလဖၪ (၆)
ၦလၧအမိဖိၬယ့ၫရှူၬအခဲၫ့လဖၪ.
ၥိၪလၩ့မါ
ယ့ၫၡူၬအၥၭဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩ
ဖိၪၥၪယ့ၫၡုၬအီၪလၧဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့.
ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအၪဝ့ၫဒၪ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအပိၩ့လဖၪ
ၦဘၧၩ့လၩ့ဆၧ,စယီဟၫ့အီၪဖျဲၪထၪ့အဂဲး.