Videos

လီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ လၧကယဲၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭဆံၭ.
မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၃) နွ့ၫလနွ့ၫ
ယ့ၫၡုၬစၭထၪ့အဆၧမၩလၧခးဂၫလလံၫ
ယ့ၫၡုၬအဘူၭအထံးဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫလၧအဖျုထၪ့
ယ့ၫၡုၬရွံန့အထံၩအဖျဲလဆံၫနံၫဂၩ.
ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ
အီၪပဲၩခွံၬၥၭလၧညၩၡၫဆၧၥ့ၪနီၪဆံၭ