ၥံၪ့ထံၭဒဲအဆၧၥၪ.

ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ လၧမီၪအဘျၪလဖၪနီၪဆံၭး အဝ့ၫၥံၪဂဲၫလၧနၥံၪအအီၪ, ၥိၭၥိၪအကီၩ့အၥိၭတၭ, လၧအဖၧၩ့နီၪမွဲထွံၪမံၩ့အဒူၩလဖၪလီၫ.- နၥံၪမိၥ့ၪယၫအဝ့ၫၥံၪ လၧအဆၧၥၪလီၫ. ၦအၪ့မၩန့ စဘံၭၥၪလၧဆၧဆူၪဆၧမဲၪအလီၩ့, ဒဲချိၪ့ဒိၩ့ၥၪလၧယၩ့ခူၬအလီၩ့ဆ့ဧၪ.- ဘဲၫနီၪတၭ,ကယဲၥံၪ့ထံၭအ ဂ့ၩကိၭထံၭဒ့ၭနီၪး ၥၪထၪ့ဆၧၥၪအဂ့ၩလီၫ.

အ့ၪမွဲၥံၪ့အအၧၩ့လထံၭနီၪ, ၥၪထၪ့ဆၧၥၪအအၧၩ့လီၫ. ၥံၪ့အဂ့ၩလထံၭနီၪ ၥၪထၪ့ဆၧၥၪအအၧၩ့ၥ့ၪအ့ၬ. ၥံၪ့အအၧၩ့လထံၭနီၪ ၥၪထၪ့ဆၧၥၪအဂ့ၩၥ့ၪအ့ၬ. ကယဲၥံၪ့လၧအလၥၪထၪ့ဘၪ ဆၧၥၪအဂ့ၩကိၭထံၭဒ့ၭ နီၪ ဘၪဆၧခူၬခွံၬဝ့ၫတၭ, ဘၪဆၧဖျႃၭလၩ့ဝ့ၫလၧမ့ၪဖၧၩ့လီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, နၥံၪမိၥ့ၪယၫအဝ့ၫ ၥံၪလၧအဆၧၥၪလီၫ.

Add new comment

5 + 6 =