ဆၧၥီၪ့လိၪဘၪဆဲၫ့ ဆၧဖ့ၪလၫ့ယၫ့ၥၭဆၧ.

ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ ဘဲၫၥိၭနၥံၪထီးမၩနၥံၪ အဆၧတီၩဆၧလီၩ့လၧၦၡၩအမ့ၬယၫ ဘဲၫအမိဒၪဘၪဝ့ၫ အၥိၭနီၪလဂ့ၩ. အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪတၭ, နၥံၪအဘိၪ့ အီၪလၧနၥံၪအဖါလၧမူၭခိၪနီၪအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫ နီၪတၭ, ထီးနအ့ၪဖ့ၪလၫ့ဆၧယၫ့ၥၭလဖၪနီၪ, ထီးအူၪထၪ့ခွ့ၩလၧနမ့ၬယၫ, ဘဲၫၦအၪ့လီၫဆၧမၩဝ့ၫလၧ ၥရိၬဖၧၩ့ဒဲလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ, ဘဲၫၦၡၩမိစံၭထၪ့အၪ့အူၭဝ့ၫ အၥိၭနီၪလဂ့ၩ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, အဝ့ၫၥံၪန့ဘၪအဘိၪ့ဒၪဝ့ၫလီၫ.-

အ့ၪမွဲနဝ့ၫဒၪယီၩ,ထီးနအ့ၪ ဖ့ၪလၫ့ဆၧယၫ့ၥၭနီၪ, ဘဲၫၥိၭနဆၧဖ့ၪလၫ့ယၫ့ၥၭ ထီးအီၪဖျီၪလဂ့ၩတၭ, ဆၧလၧနစူၪထွ့ၪမၩဝ့ၫနီၪ, ထီးဒုၭၥ့ၪယၫနစူၪစ့ၪလဂ့ၩ.- နဖါလၧအဒၪဘၪလၧဆၧအီၪၥူၪအဖၧၩ့နီၪ, အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ မိဖ့ၪလၫ့ဆၧဘိၪ့လၧ နၧၩလီၫ.

 

Add new comment

13 + 0 =