ပခိၪနုၬနီၪ လမွဲဘၪ ဆၧဘံၪ၁ိၭလီၫႉ (အဆၫ့ ၁)

ပခိၪနုၬနီၪ လမွဲဘၪ ဆၧဘံၪ၁ိၭလီၫႉ (အဆၫ့ ၁)

အဲၪကွံၩဘၪ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁°ၪဧ့ႇ ဆၧ၁ီၪ့လိၪနဲၪလိၪလံၬနီၪ မနီၫလဲၪႉ ဘၪ၁ီၪ့လိၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့၁့ၪနီၪ မနီၫလဲၪႉ ဆၧ၁ီၪ့လဲၪ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့၁့ၪလမံၩ့နီၪ မွဲၦဂူၫဂၩ အဆၧဒၪခီၩ့ခၪ့ဖျီၫ့ဒဲ အဆၧအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬ ဆၧဖ့ၪလၫ့လိၬ၁ၭနီၪ ကိၭဝ့ၫလၧ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့၁့ၪနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖု၀ဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆုးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၧၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

12 + 0 =