ၥၭဘၪ့ဒဲဖၧၩ့ၥၭ

ၥၭဘၪ့ဒဲဖၧၩ့ၥၭ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁°ၪဧ့ႇ ပကဲၪၦၡၩလမံၩ့နီၪ ဆၧလၧကဲၪထၪ့လၥ့ၪဘၪ ဘဲၫကကဲၪထၪ့အဂးႇ ဆၧလၧပဒၪလၥ့ၪဘၪ ဘဲၫပကဒၪထၪ့ဝ့ၫအဂး ဆၧလဖၪၥံၪနီၪ အပၧၩ့ထၬ ၦၡၩအၥၭမၧၫ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁°ၪဧ့ႇ မွဲၥၭဘၪ့ဒဲဖၧၩ့ၥၭအဂဲးယီၩ ဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

11 + 0 =