ခၪ့ဘၪထၧၩ့နီၪတၭ ပကဲၪထၪ့ၦၡၩလမွဲဘၪလီၫႉ

ခၪ့ဘၪထၧၩ့နီၪတၭပကဲၪထၪ့ၦၡၩလမွဲဘၪလီၫ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ပဒိၭန့ဘၪအဆၧၫ့အထီလဖၪနီၪ မွဲဝ့ၪဒၪအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪထုၬလၬဆီၪ့လမံၩ့နီၪလီၫႉ

မွဲလၥၭမၧၫ့နီၪဘဲၫထံၫကၠီၪ့ဖၫၩ့မ့ၬလဖီၫအၥိၭ ကထဲၩ့လၩ့ဆံၭဝ့ၫအဂးလမွဘၪလီၫႉ ဘဲၫခိၪလီၩ့လဖျိၪ့အၥိၭကဘၪထီၫထၪ့ဝ့ၫအဂးနီၪလီၫႉ

ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩပကဲၪထၪ့ၦၡၩလဂၩနီၪ ခၪ့ဘၪထၧၩ့တၭခဲၪထၪ့ဝ့ၫလမွဲဘၪလီၫႉ ဆၧထိစိၩလမံၩ့မံၩ့အဂး ဂဲၫထီၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ  ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆုးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

 

Add new comment

10 + 6 =