ၥၭဘၪ့ဒဲအထီလၧယၫအဂဲး

ၥၭဘၪ့ဒဲအထီလၧယၫအဂဲး

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁°ၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭလီၩအ့ၪဘၪနၥံၪ ဘၪဎၬလၧၥၭဘၪ့ဒဲအထီလၧယၫအဂဲးနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁°ၪဧ့ႇ ကကၠၪကကၠၪလစံၭဆၧ အီၪမုၬမုၬဒဲၥံၫမုၬမုၬလီၫႉ ဘၪဎၬလၧၥၭဘၪ့ဒဲအထီလၧယၫအဂဲး ဘဲၫပကၥ့ၪယၫထၪ့လၧၫ့လၧၫ့ဎွ့ၩဎွ့ၩအဂး ဆုးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၧၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

14 + 6 =