ပခိၪနုၬနီၪ လမွဲဘၪ ဆၧဘံၪ၁ိၭအလးလီၫႉ (အဆၫ့ ၂)

ပခိၪနုၬနီၪ လမွဲဘၪ ဆၧဘံၪ၁ိၭအလးလီၫႉ (အဆၫ့ ၂)

နခံနလဲၫအီၪ ပၩရမံၫလဖၪနီၪ နမိ၁့ၪယၫဧၪႉ  အထီလၧယၫ နကကဲၪမနီၫလဲၪနီၪ နမိ၁့ၪယၫဧၪႉ အဝ့ၫနါဂၧၫ့ဆၧချဲၩ့နီၪကကၠၪႇ အဲၪဒိၭအၪ့စၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫအၪ့ဎၬဝ့ၫလီၫႉ အနီၪဂီၩ့ ဖိၪ၁ၪခွၫနီၪ စံၭထၪ့ဝ့ၫ ဆရၫဧ့ႇ ဟီၩလၩ့အ့ၪယၧၩ ယခိၪဎွံၪယီၩနးထံၫဘ့ၩႇ ထၧၫ့ဖု၀ဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆုးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၧၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 0 =