ၦ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪအၥၭလၧ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ အဂဲး

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧ ဘိၪ့ဆၧ ဘၩအဂဲးအကၠီၩ့ ၦ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪအၥၭလဖၪၥံၪအဂး  ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အီၪက့ၪထၬဆၧ ဘၩဆိၪဖၪ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ အီၪဝ့ၫ အမံၩ့အစံၩ့တၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ လမံၩ့ဘၪလမံၩ့  ပဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ ကန့ဝ့ၫ ပျီၩပျီၩဖျ့ၭ ဖျ့ၭအဂးနီၪ ဘၪထွ့ၪလၧ ပအီၪက့ၪထၬပၥၭလၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဖၫ့ခိၪ ဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲၥိၭ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

          လၧၡၩခရၧၫ့ၥံၪအကျၩ ထုၬဖျီၪထၪ့ကၠၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩၥံၪအကၠီၩ့ ၦၡၩၥံၪလနၩ့နၩ့ ဘၪထိးမၩ နၧၩ့မၩစၪအၥၭအီၪဝ့ၫနီၪ ပကဘၪထိးဆၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩလနၩ့နၩ့နီၪ အီၪၥုၪ့လၩ့ထၬ အၥၭ ၦၡၩအီၪဝ့ၫ ကဆံၭကခ့ၭလီၫတၭ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪအၥၭ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပထုၬဖျီၪထၪ့ ပဆၧဆူဆၧနဲၩအကၠီၩ့ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪပၥၭစွါဘဲၫ  ၦလၧအမၩနၧၩ့ဆၧ လဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦအရၧးစၧးဒဲ လအီၪၥၭမၧၫ့ဘၪဘဲၫ ၦၡၩအဆၧၥၭမၧၫ့ၥိၭအကၠီၭ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအဂဲးအကၠီၩ့ ၦဘၪထိးအီၪပဲၩထၬအၥၭဒဲ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪအၥၭလဖၪနီၪ မွဲကန့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ၦၡၩၥံၪ အီၪက့ၪထၬ ၡၩဆၧလၩဖၩ့ႇ အီၪက့ၪထၬ ၦၡၩၥံၪအခွးအယါ အီၪက့ၪ ထၬလိၬၥၭ ဘဲၫ ထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ကန့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪဝ့ၫအဂး ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ပဆၧဘၩဆိၪဖၪလၧ အဝ့ၫၥံၪအဂးနီၪလီၫႉ

          ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩဖျီၪထၪ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩၥံၪနီၪ ကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪ ပျီၩပျီၩဖျ့ၭဖျ့ၭ ဆၧချဲၩ့ယီၩ မွဲဝ့ၫ ကဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧ မုနံၩမုၥၫ့ဖၧၩ့ ကဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဘၪဝ့ၫ  ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအဂးကမံၩ့ လီၫ လမွဲဘၪဂီၩ့ႇ ၦၡၩလၧ လမီၪ့ဎီၩ့ ဘၪလၧပၧၩ အဖၫ့ခိၪပက ဘၪအီၪက့ၪလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪႇ ပကဘၪ ထိးဆၧၫ့ ဘဲၫ ပထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲၥိၭအကၠီၩ့ႇ ပကဲၪၦၡၩနီၪ ဆၧမီၪ့ဎီၩ့လိၬၥၭလအီၪဘၪ အီၪဝ့ၫအၪမၬဒ့ၭ တၭႇ ပအီၪ ဘၪလိၬဎွ့ၩဎီၩ့ကန့အဂး ပကဘၪထိးဆၧၫ့လိၬၥၭဘဲၫ ထၧၫ့ဖုဝဲအၥိၭနီၪအကၠီၩ့ႇ မွဲဆၧနီ ၦၡၩၥံၪအီၪက့ၪထၬ အဎိၩဒိၪထုၬအလး ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဂဲးဖၧၩ့ ပက ဘၪအီၪ လၧ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ဖၧၩ့ အကၠီၩ့ႇ ပက ဘၪမၩဂုထၪ့ ပထၧၫ့ဖုဝဲအဆၧအဲၪ လၧ ပအီၪယအီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪ ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 11 =