ၦထၪ့ၡါၥံၪလဖၪ ကအၪ့န့ထၪ့ဖိၪၥၪအဂး အၥၭကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့  ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ  အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ   ၦထၪ့ၡါၥံၪလဖၪ ကအၪန့ထၪ့ဖိၪၥၪအဂး အၥၭလူၬ ကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လၧပခးႇပဝံး နီၪပကဒၪဘၪဖိၪဎွ့ၪအၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦထၪ့ၡါၥံၪလဖၪယီၩကဘၪ အၪ့န့ထၪ့အဖိၪ အဂးအရ့ၩဎိၩထုၬနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦလၧထၪ့ၡါဂီၩ့ကဒီၪ့နီၪ ကအီၪဖျဲၪထၪ့ဖိၪၥၪအဂး ဆၧၥၭမဲၪလကြၨၭအီၪ ဘၪနီၪလီၫႉ ကအီၪဖျဲၪထၪ့ဖိၪၥၪအဂး ဆၧကၪဆၧဂဲၩကအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ ထၪ့ၡါဂီၩ့ အဂဲးအဖးအီၪဝ့ၫဒၪ အမံၩ့မံၩ့နီၪအကၠီၩ့ မၩန့အဖိၪလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ ထၪ့ၡါဂီၩ့ကမၩန့ထၪ့အဖိၪအဂး အခွးအယါအီၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဝ့ၫၥံၪယီၩ မၩန့ထၪ့အဖိၪအ့ၬ ကမိလ့ၩမိထဲၩ့ ကမိအီၪအၪ့ ဘဲၫၥိၭအမုၪနၩ့ ဖိၪၥၪခွၫနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧအယီၩ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ထၪ့ဒၩကဆါကၠဲၭ အဆၧအဲၪဒိၭနီၪလီၫႉ ပကနါဂၧၫ့ဘၪ ၦၡၩအၪဒၪဆၧ လီၩဆၧကမံၩ့နီၪ ၦဂၪ့ခိၪယီၩ ဖိၪဎွ့ၪဂဲၫအီၪထၪ့ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ အၡါမၬနီၪ ဖိၪဎွ့ၪအၪထၪ့မွဲအ့ၬ ၦလၧထၪ့ၡါဂီၩ့ကဒီၪ့နီၪ ကအၪ့န့ထၪ့ဖိၪၥၪအဂး အၥၭလူၬလအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ ကအီၪဖျဲၪထၪ့ဖိၪၥၪအဂး အခွးအယါလအီၪဘၪအကၠီၩ့ ဖိၪၥၪအလးနီၪ အၪ့လဲၩခွံၬ ဝ့ၫလၧ   ထွံၪၥံၪႇ မံၫယီၩၥံၪနီၪလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ ဖိၪၥၪလအီၪဘၪ စွါဘဲၫႇ  ဆၧမုၬဆၧလၩ ကလၧၫ့ဎွ့ၩအဂး လိၪဝ့ၫဒၪကမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧဂံၪ့ဒီၪကမံၩ့နီၪ ကၧၩ့ထၪ့ထၬဝ့ၫလၧ ဖိၪၥၪနီၪလီၫႉ

 အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့အရ့ၩဎိၩထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪလီၫႉ ၦလၧထၪ့ၡါဂီၩ့ကဒီၪ့ ကမၩန့ထၪ့ဖိၪၥၪအဂး အၥၭလူၬလအီၪဘၪစွါဘဲၫႇ အၥၭဎိၩထၪ့အခံၫ့နီၪ ဆၧကၪဆၧဂဲၩကအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ဘီၩ့ယၫနီၪ ဆၧမုၬဆၧလၩကလၩ့မၬခွံၬ ဘုၪဘုၪယီၫယီၫအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၫ့ဆၧၥၫ့အီၪ ဝ့ၫဒၪ  ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ  ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လါဆံၭ

Add new comment

3 + 4 =