ၦၡၩအခွးအယါ ဒဲ ၦၡၩအဆၧလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪအဂဲး

ပကဘၪမၩထၪ့ထီၫ ဆၧယူၭယၪ့ပၭကၩ ၦၡၩအခွးအယါ ဒဲ ၦၡၩအဆၧလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၪလၧ ဆၧအခိၪတၩ့အဂဲးယီၩ ၦဘၪၥုၭအီၪအလးအကျဲၩ့လဖၪၥံၪဒဲ ၦဘၪဒၪဆၧၡၪ့ဆၧနၭလဖၪၥံၪအဖၩ့ခိၪ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ပၥၭအဆၧဆုးလၩ့နီၪလီၫႉ
ပၥၭအဆၧဆုးလၩ့အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ၦဘၪၥုၭအီၪအလးအကျဲၩ့လဖၪၥံၪဒဲ ၦဘၪဒၪဆၧၡၪ့ဆၧနၬလဖၪၥံၪအီၪ, ဆၧမုၬဆၧၡူၪ, ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ, ဆၧဎူၪဆၧဎၩ့လဖၪၥံၪနီၪ ထုၬဖျီၪထၪ့ ဎြံၬဖိၪၥံၪထီးအလူၬ အဆၧမၩလၩ့ဎိၬ မွဲဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဆၧမၩယီၩ ခရၧၫ့လမံၩ့ဎးအဂးလီၫလမွဲဘၪဂီၩ ခရၧၫ့လမီၪ့ဎီၩ့ဘၪ ဎြံၬဖိၪၥံၪထီးအလူၬအဂး ဘၪထွ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ
ဆၧထိးဆၧၫ့ ၦၥုၭအီၪအလးအကျဲၩ့ဒဲ ၦဘၪဒၪဆၧၡၪ့ဆၧနၬ, အီၪပဒၩ့ထၬအ့ၪအဝ့ၫၥံၪအဂး, ဆၧမၩထၪ့ထီၫအ့ၪအဝ့ၫၥံၪအဂး, အဝ့ၫၥံၪကအီၪလဖျိၪ့ဎးအဂး ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪၥံၪနီၪ နဲၪဖျီၪထၪ့ ဆၧမၩလၩ့ဎိၬဆၧ အဆၧမၩမွဲဝ့ၫဒၪလီၫႉ
ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪၥံၪယီၩ ဆၧအၪ့ထၩအီၪဝ့ၫဒၪ အၪမၬဒ့ၭအကၠီၩ့ ဆၧမၩယီၩ ပဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ကန့ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ကိၭဖံၭၥိၭဘၪ ဎြံၬအဖိၪအလံ ခရၧၫ့ဆုးဆုးဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၪ ၦၡၩခရၧၫ့အဂး ဘၪထွ့ၪလၧဆၧမၩယီၩ ကဘၪဖ့ၪပဂၧၫ့ထၪ့အ့ၪဝ့ၫအဂး အီၪက့ၪထၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ
ၦအဂံၪ့အဎၪ့လအီၪဘၪ ၦၡၩလဖၪၥံၪ, ၦအီၪလၧဆၧၡၪ့ဆၧနၬဖၧၩ့လဖၪၥံၪ, ၦဘၪၥုၭအီၪအလးအကျဲၩ့ လဖၪၥံၪအဖၩ့ခိၪ ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧထိးဆၧၫ့, ပကဘၪအီၪပဒၩ့ထၬအ့ၪအဝ့ၫၥံၪ, ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လိၪဝ့ၫဒၪအရ့ၩဒိၪအဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧထုၬဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ
ၦဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪယီၩ ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪလိၬၥၭ ဆၧမၩဆၧၩ့ဂီၩ ထီလၧယၪ ဆၧဎူၪဆၧဎၩ့ကအီၪအဂး ပကဘၪကျ့ၭစၨၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ဆၧအီၪကီၪ့ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ အဆၧဖံၭဆၧမၩ ပကဘၪမၩအဂး အခွးအယါအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬဒ့ၭအဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪဝ့ၫဒၪဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 8 =