လၩယူၩ နံၪ့ ၂၀၂၂ အဂး ၥၫ့ဎွၩဒိၪဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဘၩဆိၪဖၪဆၧထိစိၩ

ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪဒဲ ၦၥၭဘၪ့ၥံၪ ကဂၩဒဲကဂၩ ပကၥီၫ့လိၪအီၪၥၭမၧၫ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂး ဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ မွဲဆၧမၩလိၪအလးလီၫႉ

 ၦၥၭဘၪ့ၥံၪႇ ၥၭၡါၥံၪႇ ဖိၪၥၪၥံၪ ခၫ့ဖျီၫ့လၧဆၧအီၪလၩ့ဎိၭကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧပဆၧလမီၪ့ဎီၩ့အဖၧၩ့ႇ ပလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ လၧၥၭမၧၫ့အဒီၩ့အထ့ၬအဂ့ၩဖၧၩ့လီၫႉ

ဂံၪ့ဒီၪ့လၧအလၧၫ့အဎွ့ၩကမံၩ့ မွဲလအီၪဘၪလီၫႉ ဆၧလလၧၫ့လဎွ့ၩဘၪလဖၪနီၪ အီၪကိၭကၠၧၫ့ဒံၭလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩဆၧနီၪအတွၭအီၪအ့ၬႉ ဆၧဘၪမၪလဖၪနီၪ ပကြၨၭၥၭမဲၪအ့ၬႉ ပလ့ၩထၪ့လၧယၫကန့ဝ့ၫအဂး ပမၩလိၪဆၧလၧပဆၧဘၪမၪလဖၪအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ယွၩအီၪပၥိၭႇ အီၪလၧပဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ႇ အီၪလၧပနဲၩ့ပဎီၩ့ႇ အီၪပဝံးပတဝၫ့ဖၧၩ့အကၠီၩ့နီၪ ထီးပၥၭနၪ့ကၠၭလဂ့ၩႉ

အဝ့ၫယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ပၧၩႇ အီၪလပၥိၭကိၭအဆၧၫ့အထီဒ့ၭ လၧပဆၧၡၪ့ဆၧနၭဖၧၩ့ႇ လၧဆၧဆၫအထီႇ ဆၧၥၭဎွံၫၥၭထိၬအထီႇ အဝ့ၫအီၪလၧပၥိၭ မၩဆၧၩ့ပၧၩ ဒဲဒုၭဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့ပၧၩလီၫႉ

ဂံၪ့ဒီၪဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ မွဲဝ့ၫဖၧၩ့ၥၭလၧအၥိၫ့ပၧၩ လၧဆၧဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့လီၫႉ ဆၧဘနီၫအကၠီၩ့ လၩယူၫအဂး ဂံၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫဂံၪ့ဒီၪ့ၥံၪအဆၧအီၪကီၪ့အဂးႇ ယရွံန့ထၬ ဆၧအခိၪတၧၩ့ႇမွဲဝ့ၫဂံၪ့ဒီၪ့အဂဲးယီၩလီၫႉ

ဎြံၬဖိၪဂံၪ့ဒီၪ့အီၪလၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ မွဲကဒိၭန့ဘၪဒဲ ကကဲၪထၪ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭအဒီၩ့အထ့ၬဒဲ လၧအဆၧၥၭမၧၫ့မုကိၭနံၩဒ့ၭအဖၧၩ့ အဆၧဆံၫ့ဎံၪကဒိၪထၪ့အၪထၪ့အဂး ပကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪလါဆံၭႉ

Add new comment

6 + 3 =