လၩမ့ၫႇ ၂၀၂၂ အဂး ၥၫ့ဎွၩဒိၪဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဘၩဆိၪဆၧထိစိၩ

ၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪကလၧၫ့ဎွ့ၩလၧဆၧဆူနဲၩအဂး

ဘၪထွ့ၫလၧဂံၪ့ဒီၪ့အဂဲး အဆိၫထုၬယမိလီၩဘၪၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪလီၫႉ ၦဘၪ့ဖိၪၥံၪအၪ့န့အဒီၩ့န့ဝ့ၫ ၦလဂၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပမိနးမၫရံၫလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၭႇ အဆၧၥ့ၪယၫခိၪနၪဆၧ ဒဲအဆၧဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭအဂဲးနီၪ ယနၪ့ထၪ့ဘၪကိၭကၠၪဒံၭလီၫႉ

 အဝ့ၫစံၭဆၧၫ့ယွၩအဆၧကိၭဖံၭၥိၭ ဒဲအုၩ့လၧၥၭလၧၥုၪ့ဒူၭၥၭဒူၩအဖၧၩ့လီၫႉ

နၥံၪဝ့ၫ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ နၥံၪလၧအမိ ၥုၪ့ထၪ့ဆၧအၥၫ့ကမံၩ့မံၩ့ႇ မၩဂ့ၩႇမၩဎံၫလၩထၪ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩႇ ယိဒီၩ့မိမၫရံၫအဒီၩ့အထ့ၬ လၧဆၧခွံၬစၨၭအဖၧၩ့ဆံၭႉ

နၥံၪကဖိၬထၪ့ နးမၫရံၫအခဲၫ့ကန့အဂး နၥံၪကဘၪဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ ဒဲၥ့ၪယၫ ဆၧလၧယ့ၫၡုၬအၥၭအီၪနၥံၪမၩဝ့ၫလဖၪနီၪတၭႇ လမွဲဘၪ ဆၧလၧနၥံၪဆီၫ့မီၪ့လၧနၥံၪမၩဝ့ၫန့လဖၪနီၪ အကၠီၩ့ ထီးၥၭနၪ့လဂ့ၩႉ

လၧနၥံၪအဆၧအၪ့ဎါဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ဆၧအဖၧၩ့ႇ ဆၧခိၭနၪဖံၫဖူၫၥံၪအဆၧချဲၩ့နီၪ ကမၩခိးမၩတၩနၥံၪလီၫႉ လၧနၥံၪအဖံၫဖူၫအဆၧချဲၩ့ဖၧၩ့နီၪႇ  နၥံၪကဒၪန့ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪလၧအမၩဖီၩ့ဖျ့ၭနၥံၪလၧဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪလီၫႉ

နၥံၪအဆၧအီၪမၧၫ့ဆၧအၪ့ယိၫလဖၪနၥံၪကၥ့ၪယၫအဂး အဝ့ၫၥံၪၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့နၥံၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫထီးၥံၪဧ့ႇ  လၧမိနးမၫရံၫအဆၧၥၭမၧၫ့အဒီၩ့အထ့ၬဖၧၩ့ႇ ၥၭဘၪ့ဖိၪလၧအဘၪဆၧကိၭဝ့ၫလၧဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩလဖၪယီၩႇ မွဲကန့ဘၪဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪႇ ကၥ့ၪယၫခိၪယွၩအလူႇ ကဆီၫ့မီၪ့အၪ့ဎါထၪ့အဆၧၥၭမၧၫ့ႇ လၧဆၧဆူနဲၩဆၧၥၭဒူၩႇ ဒဲဆၧဖ့ၫလၫ့လၩၥၭအခိးအတၭအဂး ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 5 =