လၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့ ဆၧဒူၩၥၭဖၧၩ့ ပကဘၪလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪၥံၪ အဆၧဂ့ၩဒိၪ ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬဒဲ အပၩရမံၫအဂဲး

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪဧ့, မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭ ရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ လၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့ ဆၧဒူၩၥၭဖၧၩ့ ပကဘၪလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪၥံၪ အဆၧဂ့ၩဒိၪ ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬဒဲ အပၩရမံၫအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့, ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪလဖၪၥံၪနီၪ မွဲအီၪဂဲၫလၧ မူၭဝၩ့ဒီၪ့ ဆၧပြၧၩ့အဖျီၩ့မွဲအ့ၬႉ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪလဖၪၥံၪယီၩ လၧမုကိၭနံၩဒ့ၭ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဘၪဂဲၩဝၭထၪ့လၧ ထံၫခးဂးႇ ခီၫ့ၡၩဂးႇ ၡၩခံးဂးဒဲ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအဂး မွဲၦဆူနဲၩဖိၪလဖၪနီၪလီၫႉ

လၧဘၩဒၪဖိၪ အထၧးအလၧးဖၧၩ့ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪ ထီးအလူၬနီၪ မွဲဝ့ၫၦၡၩၥံၪလၧ ဆၧၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩဖၧၩ့ ကြ့ၭစၨၭ ဂဲၩဝၭထၪ့ႇ ကျ့ၭစၨၭ ဒုၭအီၪထၪ့ဆၧမၩခံးဂၩ့ လၧကဆါယွၩ ဆၧအီၪက့ၪအၥၭနီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ မုကိၭနံၩဒ့ၭဖၧၩ့ ဆၧလီၩဆၧချဲၩ့ႇ ဆၧဖံၭဆၧမၩႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪၥံၪနီၪ ပကၧၩ့ဖျိၪ့ထၬလၧ ပၩရမံၫၥံၪဂီၩ့ ပဖီၪထၪ့ဖံၭထၪ့ လၧကဆါယွၩအမံၩ့ၥ့ၪယူၭစွါဘဲၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ လဖၪၥံၪယီၩ မွဲပန့ထၪ့ဘၪ ပၩရမံၫၥံၪအဂး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ အဖျီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ဘဲၫၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬၥိၭ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪၥံၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ဆ့ ဆၧအၪ့ထၩလဖၪနီၪ ဘၪဂဲၩဝၭထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ အီၪဆုးကျိၭလၧ ကဆါဎြံၬႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ခၪ့ဂၬခွံၬဝ့ၫဂီၩ့ အီၪၥၭမၧၫ့ဝ့ၫဒၪ လၧဆၧၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

မွဲဆၧနီၪ မုကိၭနံၩဒ့ၭ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧအၪ့ထၩဒဲ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ကကၠၪဂ့ၩကကၠၪဂ့ၩ ပကနၫ့ထၪ့ထဲၩ့ ကဆါယွၩ ဆၧအီၪက့ၪအၥၭတၭ လၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့ ဆၧဒူၩၥၭဖၧၩ့ ပကလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫ ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪလဖၪၥံၪ အဆၧဂ့ၩဒိၪ ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬဒဲ အပၩရမံၫ လဖၪၥံၪလါဆံၭႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬ လၧနၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့ မုကိၭနံၩဒ့ၭဖၧၩ့ မွဲနၥံၪအီၪၥၭမၧၫ့ၥ့ၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪၥံၪ အဆၧၥၭမၧၫ့လါဆံၭႉ

Add new comment

4 + 3 =