ပၥၭထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ ပကဘၪ ၥၭဝံယိလါ မူၭခိၪဘၩ့မုး အဆိၩအကၠၪအဂဲး

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပၥၭထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ ပကဘၪ ၥၭဝံယိလါ မူၭခိၪဘၩ့မုး အဆိၩအကၠၪအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဂီအဆၧၫ့အထီ အခၪ့ထံၭၥၫ့ဒၪအိၩ လၧပမ့ၬၥဒၧၩ့အဖၫ့ခိၪ ပထိၭဘုၭ လၧဖံၫ့ချၪအမုၬတၭ ဆၧလၧဖံၫ့ချၪအမုၬယီၩ ဖ့ၪထုၪ့ၥၭပၧၩ မနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ဆၧလၧဂၫ့ခိၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪ မီၪ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ လံၩဂဲၫဆီၪ့အူၪ ကထံၪဎးလီၫ ဘံၩဖျိၭထၪ့ ဖံၭအမုၬနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပဂဲၫထီၩ့လၧဂၫ့ခိၪဖၧၩ့ယီၩ မွဲပကလီၩ့ဖိၬ လံၩအခဲၫ့မွဲအ့ၬႉ ပၥုၪ့ပၥၭ ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫနီၪ မွဲပကဘၪၥၭဝံယိလါ လၧမူၭခိၪဘၩ့မုး အဆိၩအကၠၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ
ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဘိၩယီၩအခံၫ့အခၫ ဂီအဆၧၫ့အထီယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ ပၥၭခံဖၧၩ့ ဆၧအၪ့လဲၩထၪ့ၥၭ ကဘၪအီၪအခံၫ့နီၪလီၫႉ ပဒူၪအၪ့ဒူၪအီၩႇ ပဒူၪလၧပၥၭဆုးလီၩ့ဆၧအၧၩ့လဖၪၥံၪႇ ပအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧဒဲ ပမၩဘိၪ့မၩထးဆၧအဖၧၩ့ ပကဘၪမၩဂုထၪ့အၪထၪ့ ပဘိၪ့အခံၫ့ဆ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫပမၩဘဲၫနီၪၥိၭအဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬ ထိးဆၧနိၫ့ဆၧနၭဂီၩ့ ထိးၥံၪၥၭဒဲ မၩနၧၩ့ဆၧၥံၫဒိၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဂး မွဲဝ့ၫ ပတဲၩ့ဝဲၩထၬဆၧနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့အဖၧၩ့ မူၭခိၪဘၩ့မုး အဆိၩအကၠၪ ဖၧၩ့ၥၭနီၪ ဝဲထၪ့ထးဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭႇ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭဒဲ လတီၩလဘၪဘၪလဖၪနီၪ ပဒိၭနဲၩ့ၥၭလၧ ကဆါဎြံၬအီၪ ပအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧအဖၧၩ့ ပဒိၭန့ဘၪ နးၥၭဂဲးဘၭတၭ ဆၧအအၧၩ့လဖၪၥံၪနီၪ ပခၫ့ဂၬခွံၬဂီၩ့ မူၭခိၪဘၩ့မုး အဆိၩအကၠၪနီၪ ဆၧခိယိလါဖၧၩ့ ပကအီၪၥၭမၧၫ့အဂး ပကကျ့ၭစၨၭလါဆံၭႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၩ့ယွၩဝ့ၫဒၪလၧ နၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭ အဖၫ့ခိၪလါဆံၭႉ

Add new comment

17 + 0 =