ပလကြၨၭချဲၩ့လၩ့ဎိၭဘၪလၧ မုၪခီၩလဲးအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပလကြၨၭချဲၩ့လၩ့ဎိၭဘၪလၧ မုၪခီၩလဲးအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧအခိၪတၩ့အဂဲးယီၩ ပကဆါဎြံၬယီၩ ဘၪထိးမၩထံၭမၩထၬၥၭအခံၫ့ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭၥၭလၧ မုၪခီၩလဲး အဆၧမၩနီၪ မၩဝ့ၫဒၪ နးဆိၭအ့ၬနီၪလီၫႉ လၧကဆါဎြံၬ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ မုၪခီၩလဲး နးကၠၪအ့ၬနီၪလီၫႉ ၦလၧအမိၡါဖၧၩ့ မုၪခီၩလဲး နူၬလၩ့အီၪဝ့ၫဒၪ ဒၪဘၪဝ့ၫအခၫ ကဆါဎြံၬနီၪ နၫ့စဲၪ့လၫ့ခွံၬဝ့ၫႇ အ့ၪလမွဲဘၪ အီၪက့ၪဆၧမၪ ချဲၩ့အၧၩ့ဝ့ၫႇ လမွဲဘၪ မုၪခီၩလဲး အဆၧအၧၩ့လဖၪနီၪ ထိၭနဲၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ကဆါဎြံၬနီၪ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ မုၪခီၩလဲး နးဆိၭအ့ၬနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪ ပဒီၪနါဘၪလၧ လံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ လၧမ့ၭပျၩ့ဖၧၩ့ မုၪခီၩလဲးနီၪ အ့ၪက့ၩဆၧလၧ ကဆါဎြံၬအီၪ ၥၧၫ့မံၩ့တၭ ကဆါဎြံၬ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဆၧလဖၪနီၪ ကိစီၪဘၪလၧ ကဆါဎြံၬ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ မုၪခီၩလဲးလဂ့ၩႉ ကဆါဎြံၬနီၪ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪ မွဲအဝ့ၫအဆၧချဲၩ့အ့ၬႉ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့လၧ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ လံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ အထံၪၥၧၫ့ထံၪနီၪလီၫႉ ဆၧမၩအယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ ပဝ့ၫၥံၪထီးအလူၬအဂး ပကဘၪအၪ့န့ ဆၧဒီၩ့ဆၧထၭအဂးနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကိၭနံၩ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ၦလၧအၪ့လွ့ၫဆၧၥံၪလဖၪ ဂဲၫထီၩ့ဝ့ၫဒၪအခၫ စထၪ့လၧၦ အၪ့လွ့ၫပၧၩ ၥ့ၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ “မၩဆၧအယီၩႇ ဆီၪ့မီၪ့ဆၧအယီၩ” မုၪခီၫလဲၩနီၪ ဘဲၫအၪ့လွ့ၫ နးအ့ၩဝၭၥိၭ ပဝ့ၫၥံၪဆ့ၭ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ အဝ့ၫအအီၪအဂး အၪ့လွ့ၫပၧၩ ၥ့ၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ နးအ့ၩဝၭနီၪ မဘံၩဧၪႇ မဘိၩဧၪ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ မုၪခီၩလဲးနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အ့ၪမွဲ ပကချဲၩ့ႇ ပကကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ မုၪခီၩလဲးစွါဘဲၫ ပကဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫန့ၫ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭစၪလဖၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဆၧအယီၩ ပကဘၪ ထီးနဲၪ့ထၬလၧ ပၥၭခံဖၧၩ့ ထံၫထံၫဆၭဆၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မွဲဝ့ၫဒၪ ပကဘၪ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ၥၭလၧ လံၬဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ လါနၫ့ဂ့ၩ လၧမုၪခီၩလဲးနီၪ ပချဲၩ့လၩ့ဎိၭဘၪ နးဆိၭအ့ၬအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩအဂဲး ယရၩ့လၩ့န့အ့ၪဘၪ နၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ   

 

Add new comment

8 + 9 =