ပထုၭဖျီၪထၪ့ပဆၧချဲၩ့ဂီၩ့ ပအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪ မွဲပချဲၩ့လၩ့ဎိၭလၧယွၩလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ ဆၧရၩလၩ့အနိၫ့ဖၧၩ့ မုကနံၩ ယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧလၧဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪနီၪမွဲဝ့ၫ ပချဲၩ့လၩ့ဎိၭ လၧယွၩ အဂဲးနီၪလီၫႉ ယွၩတဲၩ့လၩ့ထၬ ဆၧလဖၪၥံၪထီးအလူၬနီၪ ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪအလုၫလါအီၪၥိၭ ချဲၩ့လၩ့ဎိၭလၧယွၩ အီၪဝ့ၫဒၪ ကိၭမံၩ့ဒ့ၭနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪအဂး ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭလၧယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဂီၩ့ ဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧလူဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ႇ ၥံၪကျံၩၥၭအွံၪဆၧ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
ယွၩအဆၧလူနီၪ ကဲၪထၪ့ဆၧယၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ၦၡၩအၥွံၪအယၪဖၧၩ့ ယွၩအလူနီၪ ကဲၪထၪ့ ထဲၩ့ဆၧဘၩ ဆိၪဖၪဂီၩ့ ၦၡၩၥံၪ အဆၧဘၩဆိၪဖၪယီၩ ထီၩ့ထဲၩ့လၧယွၩအအီၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧအဂး လံၬဆံၫ့ဎံၪနီၪ ၥီၪ့ၥၫ့အ့ၪပၧၩနီၪလီၫႉ ကကၠၪကကၠၪပကဘၪအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪ ဖၪဆၧလၧ ဆၧချဲၩ့အဎၧၫ့အယိၬအဂး ၥီၪ့ၥၫ့ထၬအ့ၪပၧၩနီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ဆ့ ဒုၪဒၩၥံၪအဖၫ့ ခိၪ ချဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧချဲၩ့အဎိၩ ႇ ဆၧချဲၩ့အယိၬ အီၪဝ့ၫ ဒၪနီၪလီၫႉ
ၦၡၩၥံၪအၪ့ကံၩဘၩဆိၪဖၪဆၧ အဂုခိၪထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ အဆၧလူဆၧချဲၩ့ ႇ အနိၭနီၪလီၫႉ ဆၧဘၩဆိၪ ဖၪနီၪ ၦချဲၩ့လၧယွၩအဂး ဖၧၩ့ၥၭအတီၩ မွဲဝ့ၫလီၫႉ ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧအကၠီၩ့ ပကန့ဘၪ ဆၧအခိး အတၩ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ ပထယၬဆိၫထၬ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ လၧပၥၭခံဖၧၩ့ ပကအၪ့ ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧယိၬယိၬအဂး လကဲၪၥ့ၪ ဘၪကိၭဘျၩ့လါနၫ့ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ပနိၭနီၪ ကဲၪၥ့ၪဝ့ၫဒၪ ကိၭဘျၩ့ဒ့ၭနီၪလီၫႉ ပၥုၪ့ခိၥၭဂီၩအီၪစွါဘဲၫ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧပၥၭၥပၫဘၪလါ နၫ့ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ပနိၭန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါလဖၪနီၪ လၧအဆံၭဆံၭအိၩ ဘဲၫန့ထၬဘၪဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ၥိၭ လ့ၩထီၩ့လၧ ၥရိၬလးဖၧၩ့စွါဘဲၫ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ အလူဆံၭခိၬအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪ ဖၪဆၧဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ လဘၪထံၭ ဘၪနဲၪ့ဘၪ ၦၡၩအဂူၫဂၩၥံၪဂီၩ့ လၧဆၧဘၩဆိၪဖၪဘဲၫယီၩၥိၭအဖၫ့ ခိၪ အဝ့ၫၥံၪအၥီၪကၠဲၪအီၪထၨၪမုလဲၪ ပဒၪဘၪ နီၪလီၫႉ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါအဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪယီၩ ပစီၪဆံၭန့အ့ၬႉ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ပနိၭနီၪ ၦၡၩအၪ့ ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪန့ဝ့ၫဒၪကိၭဂၩဒ့ၭအ ကၠီၩ့ ပစီၪဆံၭလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ပနိၭနီၪ ယွၩအဲၪဒိၭ နါဂၧၫ့ဘၪ ဆၧချဲၩ့ လၧပအီၪမွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧပနိၭယီၩ ထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧယွၩအီၪ တၡါဒ့ၭ အဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၫၥိၭအကၠီၩ့ ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 0 =