ပဂးႇ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂး ပက ဘၪဎွံၪဆၧချံၫအဂ့ၩအဂဲး

အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ ဖၧၩ့ မုကနံၩ ယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပဂး ဒဲ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂး ပက ဘၪ ဎွံၪ ဆၧချံၫ အဂ့ၩအဂဲးအကၠီၩ့ နီၪလီၫႉ ကၭၥလ့ၬ ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪၥံၪအဂး ခံၫ့ခၫယီၩ ဂီ အထီမွဲဝ့ၫတၭ ဆၧဖံၭဆၧမၩအဂ့ၩ ပကမၩအဂး ပလ ကြၨၭ လၩ့ပွံၭလၩ့ထၩ့  ဘၪအကၠီၩ့ႇ အ့ၪပထိးစၪပၥၭအ့ၬစွါ ဘဲၫ အလးခဲၫ့ထုၬအခံၫ့ ပကန့ ဘၪ ခိၪဖၭလီၫအကၠီၩ့ႇ ပၥၭမၧၫ့ အခံၫ့န့ထၬဝ့ၫဒၪ ဆၧၫ့ထီယီၩ ပက ဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဆၧၥၭမၧၫ့အဂ့ၩလၧ ၦၡၩၥံၪအဂးအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဆၧချဲၩ့ အီၪဝ့ၫ ဒၪ နီၪလီၫႉ

          ဆၧလၧမးၥံၫအခံၫ့နီၪ ပကအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧၥၭမၧၫ့အဂ့ၩ ကအၪထၪ့အဂး အခံၫ့မွဲဝ့ၫတၭ ပအီၪဆၧဂ့ၩ ဆၧဘၪၥံၪလဖၪ ပကဘၪအၪ့နၩ့ဖ့ၪအ့ၪ ၦဂူၫဂၩၥံၪအၪအၪအကၠီၩ့ႇ ယွၩနီၪ လၧ ၦၡၩၥံၪ အဂံၪ့ဒီၪ့အဖၫ့ခိၪ ဖ့ၪလၫ့ဂု အ့ၪ အဝ့ၫအခိးအတၩတၭ ပကဘၪဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့အ့ၪ ဆၧအခိးအတၩၥံၪ ယီၩလၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪအီၪအကၠီၩ့ႇ ဂီအထီယီၩ လၧပအီၪ ယွၩအခိးအတၩ ပဖီၪထၪ့ၥၪထၪ့အၪအဂး ပက ဘၪဒီၪနါခိၭနၪ ယွၩအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ႇ ယွၩအဆၧလူ ဆၧချဲၩ့ မွဲဝ့ၫ လံၬဆံၫ့ဎံၪနီၪအကၠီၩ့ႇ အနီမၬ ပကကဲၪထၪ့ဝ့ၫ ယွၩအထံၩအၥိၭ အဂ့ၩအကၠီၩ့ နီၪလီၫႉ

          ပအၪ့နၩ့ဖ့ၪအ့ၪဆၧလဖၪၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪဆံၭခိၭလီၫလါနၫ့ အ့ၪပအၪ့နၩ့အ့ၪလၧ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭ ဘွၩဂီၩ့ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩဖၧၩ့စွါ ဘဲၫ ပဆၧအၪ့နၩ့ၥံၪနီၪ ခဲၩဖၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭအကၠီၩ့ႇ ဆၧလၧ ၦၡၩဎွံၪဆၧအချံၫၥံၪနီၪ ဎွံၪဝ့ၫအခံၫ့ အချံၫနီၪ ကဆံၭဖိၪလီၫလါနၫ့ ကဲၪထၪ့အဖီၪအၥၪကကၠၪ န့ထၪ့ဝ့ၫအၪမၬဒ့ၭအကၠီၩ့ႇ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂး ပဎွံၪအ့ၪ ဆၧအချံၫအဂ့ၩနီၪ မီၫ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪ ပမၩဖီၩ့မၩဖျ့ၭ လၩ့ပၥၭလၧ ပဆၧယိလၩ့ပၥၭလၧ ဖၧၩ့လီၫအကၠီၩ့ႇ ဂီအထီယီၩ ပက ဘၪမၩအၪထၪ့ ပဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪႇ ပက ဘၪခိၭမးၥံၫႇ ပက ဘၪအၪနၩ့ဖ့ၪအ့ၪ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩ ဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၪ့ ထွ့ၪ ဆၧချဲၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          ပဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪယီၩ ပအီၪပၧၩလဂၩဎးလန့ ဘၪဂီၩ့ ကဆါယွၩ အဆၧမၩဆၧၩ့ ပလိၪဝ့ၫဒၪ ဒဲ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧမၩဆၧၩ့ဆ့ ပလိၪဝ့ၫဒၪတၭ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪ လိၪဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ လၧပဆၧၥၭ မၧၫ့ဖၧၩ့ ပကဘၪအီၪက့ၪပဲၩခွံၬ ဆၧလဂ့ၩလဘၪ ဘၪၥံၪနီၪ လီၫႉ ပနးၥၭ ကဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧဂ့ၩဆၧ ဘွၩဖၧၩ့အဂး ပက ဘၪအီၪ ဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့လၧ ပဂံၪ့ပဎၪ့ နဲၩ့ၦၡၩၥံၪႇ ပက ဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧမၩဆၧၩ့လၧ ၦအလိၪလဖၪၥံၪ အဂးနီၪလီၫႉ လၧပအီၪ ဆၧဂ့ၩဆၧ ဘွၩ ကဂဲၫဎိၩထၪ့ ဒိၪထၪ့ အဂးနီၪ ဂီအထီယီၩ ပကဒုၪပဆၪဂီၩ့ ပကအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧႇ ပရဟိတ အဆၧမၩ ပက ဘၪမၩအၪထၪ့ဆၧ လိၪဝ့ၫဒၪအဂဲး ဂီအထီ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၪ့ ထွ့ၪ ဆၧချဲၩ့အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭ ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪ ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ

Add new comment

11 + 6 =