ပချဲၩ့လၩ့ဎိၭဘၪလၧ မုၪခီၩလဲးအ့ၬအဂဲး

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အနိၫ့ အဆၧရၩ လၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ  ပလကြၨၭဖ့ၪအ့ၪဘၪ မုၪခီၩလဲးအခံၫ့ႇ ပလကြၨၭ ချဲၩ့လၩ့ဎိၭဘၪလၧ မုၪခီၩလဲး အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ အနၫ့ဆါ ဒၪအဝ့ၫနးဆ့ ဘၪထိးမုၪခီၩလဲး အဆၧ ကျဲၩ့ဖစီၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မုၪခီၩလဲး စံၭဘၪ ကဆါဎြံၬ “ နအ့ၪမွဲယွၩအဖိၪခွၫတၭႇ ဘဲၫၥိၭလိးလဖျိၪ့ယီၩ မိကဲၪ ထၪ့ကိၪတၭႇ ချဲၩ့ထၪ့ဘီၪႉ” ဆၧချဲၩ့ယီၩ မုၪခီၩလဲး ချဲၩ့ဘၪကဆါဎြံၬ အီၪဝ့ၫ နံၫဘျၩ့နီၪလီၫႉ လၧကဆါဎြံၬ ဖီၪ့ထၪ့ ဖံၭထၪ့ ဖါကဆါယွၩ အဆၧဖံၭဆၧမၩအဖၫ့ခိၪ မုလါဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬ အၪ့န့ထၪ့အခွးအယါနီၪလီၫႉ လၧပဘၪမၩ ပဆၧဖံၭ ဆၧမၩအဖၫ့ခိၪ အ့ၪပကအၪ့န့ထၪ့ ဆၧအခွးအယါစွါဘဲၫ မီၫ့ဎီၩ့ၥဲၫ ပအီၪက့ၪထၬလၩ့ ပၥၭလၧ အဎီး အၡၩ အလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ပကမိပၧၩ့ဆၧႇ ပကမိလိၬဎိၩလိၬဒိၪပၥၭႇ ပမံၩ့ဎိၩ ကကဲၪ ထၪ့အဂး ပမၩဆၧမၩ ကဲၪထၪ့ ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ လၧပဆၧဖံၭဆၧမၩဖၧၩ့ ပကအၪ့န့ထၪ့ ဝ့ၫဒၪ အခွးအယါလီၫစွါဘဲၫ မီၫ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪ ပဆၪ့လၩ့ဘၧၩ့ ထၬပၥၭလၧ ဆၧအစုၪအလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

          ကဆါဎြံၬနီၪ ဘၪထိးဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့လၧ မုၪခီၩလဲးအီၪလါနၫ့ ဒုၭဆၧၫ့ဝ့ၫဒၪန့ႇ အၪ့န့ထၪ့ ဆၧအနၧၩ့ န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အၪ့န့ထၪ့အခွးအယါလၧ အဆၧမၩအဖၫ့ခိၪအ့ၬႇ အဝ့ၫနီၪ န့ထၬဘၪ ယွၩအဖိၪခွၫ အလးလါနၫ့ အၪ့န့ထၪ့ ဆၧအခွးအယါ နးမံၩ့အ့ၬဂီၩ့ အၪ့န့ထၪ့ ဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၫ အတီၩအလီၩ့လၧ ဆၧအၪ့နၩ့ဖ့ၪအ့ၪဆၧ အဆၧဖံၭဆၧမၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အၪ့န့ထၪ့ အဆၧမုၬဆၧလၩ လၧ အဝ့ၫအစီၩ့အမၩ့အီၪအဖၫ့ခိၪဖၧၩ့မွဲအ့ၬႉ  ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭ ထၪ့ဘၪ ယွၩအဆၧဖံၭဆၧမၩအဖၫ့ခိၪ အၪ့န့ထၪ့ အဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၫနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧႉႇ လၧပဆၧဖံၭ ဆၧမၩ အဂ့ၩအဘၪၥံၪ အဖၫ့ခိၪ ပမိထုၬဖျီၪထၪ့လၩ့ပၥၭ ကဲၪၥ့ၪဝ့ၫဒၪနီၪ ပကဘၪအီၪလၧ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭ နီၪလီၫႉ ပမံၩ့ကဎိၩအဂးႇ ပၡၩကအၪ့အူၭပၧၩ အဂး ပမၩပဆၧဖံၭဆၧမၩစွါဘဲၫ ပလၩ့ထ့ၬဝ့ၫဒၪလၧ မုၪခီၩလဲး အဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့ ဖၧၩ့ယူၭနီၪလီၫႉ

          ကဆါဎြံၬနီၪ ကချဲၩ့လၩ့ဎိၭလၧ မုၪခီၩလဲးအဂး ဖ့ၪအ့ၪဝ့ၫအခံၫ့အ့ၬနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪနးဆ့ ပကချဲၩ့ လၩ့ဎိၭ ဘၪလၧ မုၪခီၩလဲးအဂးႇ ပကဖ့ၪအ့ၪဘၪ မုၪခီၩလဲးအခံၫ့အဂး ပကဘၪအီၪလၧ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭနီၪလီၫႉ ဘၪမ နီၪလဲၪစွါဘဲၫ မုၪခီၩလဲးနီၪ ကဘၪ ကျဲၩ့ဖစီၩ့ပၧၩ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ အဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪ အီၪဝ့ၫအၪန့ပၧၩ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ မုၪခီၩလဲးနီၪ အဂဲးဎိၩဒိၪန့ပၧၩလါနၫ့ ကဆါယွၩ နီၪ အဂဲးဎိၩဒိၪန့ မုၪခီၩလဲးအကၠီၩ့ ပကဒိၭနဲၩ့ပၥၭလၧ ကဆါယွၩ အီၪဂီၩ့ ပကဘၪဒုၭဆၧၫ့ မုၪခီၩလဲး အဆၧကျဲၩ့ ဖစီၩ့နီၪလီၫႉ ဂီအထီယီၩ ပအီၪဝ့ၫဒၪလၧ မံၩ့လၬကျၩဖၧၩ့အခံၫ့ မွဲဝ့ၫဒၪတၭ ပကအီၪ ကယူၩကစူၩဂီၩ့ ပကဘၪအၪ့န့ထၪ့အခံၫ့လၧ ဆၧဘၩဆိၪဖၪဖၧၩ့ အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 4 =