ပကဘၪအီၪပဒၩ့ထၬ ၡၩခံးဂးအခွးအယါ အခၪ့ထံၭအဂဲး

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၫ့ဆၧၥၪ့ အဆၧရၩဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ လၩဧပြၧၫ့အဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အီၪက့ၪထၬ ဆၧဘၩဆိၪဖၪ အဆၧထိစိၩနီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩ ဖျီၪထၪ့အီၪဝ့ၫ ၦၡၩၥံၪ အခွးအယါ အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့ ပကအီၪပဒၩ့ ထၬကန့ အဂးနီၪ ပၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩ ကဘၪအီၪ ဒဲ အီၪပဒၩ့ထၬၡၩခံးဂးအခွးအယါၥနိၫ့ကဘၪအီၪ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪ အခွးအယါ အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့ အီၪပဒၩ့ထၬ ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪနီၪမွဲဝ့ၫ ဆၧၡၪ့ဆၧယါၥံၪ ႇ ၦၡၩဘၪအီၪအၪ့ ၥၭမၧၫ့ ဆၧၫ့ထီဖုၪထီၫ လမီၪ့ဎီၩ့ဘၪၥံၪ ႇ ဆၧဖံၭဆၧမၩ လအီၪဘၪၥံၪႇ ၡၩခံးဂးအဂဲးၥံၪ ႇ ဆၧမၩဖိၪၥံၪ အခွးအယါ လအီၪဘၪလဖၪ ပကဘၪ ဒုၭဆၧၫ့ခွံၬ ဆၧဖံၭဆၧမၩမွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ ႇ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ၦၡၩၥံၪ အခွးအယါ အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့နီၪ မီၪ့ဎီၩ့ထၨၪ ဎီၩ့ လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ အၡါမၪနီၪ ၦၡၩၥံၪထီးအလူၬ အဂး အခွးအယါနီၪ ကဘၪအီၪက့ၪထၬဝ့ၫ မီၪ့ဎီၩ့ နီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪ အခွးအယါနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪ အခၪ့ထံၭလဆၫ့ ႇ နံၫဆၫ့လဆၫ့ ႇ ၥၧၫ့ဆၫ့လဆၫ့ ဒဲ လနၩ့နၩ့ နီၪ ၦၡၩအခွး အယါ အီၪက့ၪထၬဝ့ၫဒၪ လဘျၩ့ဎးလီၫဆ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အလးကနၩ့နၩ့ အီၪပဒၩ့ထၬ ၦၡၩအခွးအယါ လဖၪနီၪ ဆၧအၪ့စံၭအၪ့စၪ့ဆၧ လအီၪဘၪနးမံၩ့ဂီၩ့ ၥိၫ့ဝ့ၫလၧ ထီၫ့ဖၧၩ့ လထုၪဎး အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪထီးအလူၬနီၪ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧလ့ၩထၪ့ လ့ၩထီၫအဂး အခွးအယါ ကဘၪအီၪထံၫခးကိၭခးနီၪလီၫႉ
ၦဘၪအီၪလၧ ၦအဒဲၩ့ၥုၭအဆၧပၧၩ့ အဖၫ့လၬဖၧၩ့ဂီၩ့ အဝ့ၫၥံၪအခွးအယါ ကန့ထၪ့ထဲၩ့အဂး ဘၪမၩကဲၪထၪ့ ဆၧဒုၭဆၧၫ့ဆၧၦၡၩလဖၪၥံၪအဂး ၦကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအကၠီၩ့ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧခိးဂဲးခိးဘၭလဖၪၥံၪအဖၫ့ ခိၪ ဘၪထံၭဘၪနဲၪၥ့ၪ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧၥၭမၧၫ့အကၠီၩ့ နီၪလီၫႉ ဒံၫမိၫကရ့ၫစံၫ အဆၧပၧၩ့ အီၪထံၫခးလါနၫ့ ၦအဒဲၩ့ၥုၭအဆၧဖံၭဆၧမၩအကၠီၩ့ ထံၫခးဖိၪၥံၪ ဘၪခိးဂဲးခိးဘၭဒုၭ ဆၧၫ့ ႇ ဘၪထိးဆၫအၥၭလဖၪနီၪ ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ဆၧအခိးအတၩ အၪမါဒ့ၭအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩ ဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫစိၩအ့ၪဘၪ နၥံၪလၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ
ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ ႇ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ထံၫခးကိၭဒီၪ့ၦၡၩလဖၪနီၪ အခွးအယါ ကဘၪအီၪဝ့ၫ ထၨၪဎီၩ့မီၫ့ဎီၩ့ အဂဲး လိၪဝ့ၫဒၪ အရ့ၩဒိၪဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦၡၩအၡၪ့မွဲဂ့ၩ ႇ ၦၡၩအကဲၪဒိၪမွဲဂ့ၩ ၦၡၩအခွးအယါ မီၫ့ဎီၩ့မါ ၦၡၩၥံၪနီၪ ဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫ ကအီၪအကၠီၩ့ ႇ ထံၫခးဆၧမုၬဆၧၡူၪကအီၪဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဂၪ့ခိၪဖၧၩ့ ၦၡၩအခွးအယါ ထၨၪဎီၩ့မီၫ့ဎီၩ့ ကအီၪအဂး ပကကျ့ၭစၨၭလီၩ့ဎွါ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

16 + 4 =