ပကဘၪအီၪက့ၪဆံၫ့ဖျ့ၫ ပဆၧယိႇ ပဆၧချဲၩ့ၥံၪအဂဲး

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪ နၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပကဘၪ အီၪက့ၪဆံၫ့ဖျ့ၫ ပဆၧယိႇ ပဆၧချဲၩ့ အဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ပကဲၪၦၡၩၥံၪယီၩ ပဆၧကၪဆၧဂဲၩ အဎိၩထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပဆၧယိနီၪလီၫႉ ၦၡၩလဂၩအဖၫ့ခိၪ အ့ၪပယိစွါဘဲၫ ပဒၪဂုဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫအဂဲးဆါဘၭဆါႇ အဝ့ၫအ ဆၧမၪၥံၪနီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ (လုကၭ ၆:၄၁)  ဖၧၩ့ ဘၪဆၧကွ့ၭထၬဝ့ၫ “ ၥံၪ့ဖုၫအီၪဝ့ၫလၧ နမ့ၬ ၥၪဒၪ နဝ့ၫအဖၧၩ့နီၪႇ နလဆီၫ့မီၪ့ဘၪလၧ နၥၭဖၧၩ့တၭႇ မွဲဘၪနီၪ လၧ နယိထံၫယိဆၭ နိၪကဲၩ့ဖိၪလၧ နထၧၫ့ဖုဝဲ အမ့ၬၥၪဖၧၩ့နီၪလဲၪ” ဘၪဆၧကွ့ၭထၬ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪ ယီၩ ပအီၪက့ၪထၬပၥၭဆုးလၩ့လၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧမၪအဖၫ့ခိၪ အီၪဝ့ၫဒၪ ဎိၩဒိၪဒ့ၭ အကၠီၩ့ နီၪလီၫႉ ဘဲၫကဆါဎြံၬ အဆၧချဲၩ့အီၪထၬဝဲၩၥိၭ ပစ့ၩရၫ့ၦဂူၫဂၩၥံၪ ၥ့ၪဝ့ၫဒၪ အၪမၬဒ့ၭဂီၩ့ ပယိလၩ့ပၥၭနီၪ ဘဲၫ ၦအတီၩလီၩ့ဖိၪလဂၩၥိၭ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

          လၧၡၩခရၧၫ့ဖၧၩ့မွဲဂ့ၩႇ ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့မွဲဂ့ၩ ဆၧဘၪမၪၥံၪထီးအလူၬအဖၫ့ခိၪ ပယိလၩ့ဂုပၥၭ အ့ၬဂီၩ့ႇ ပအၪ့ လဲၩထၪ့ဂုပၥၭအ့ၬဂီၩ့ႇ ပအီၪက့ၪထၬ ဆၧဘၪမၪလဖၪၥံၪနီၪလၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪအီၪ ခိၭမၬ ခိၭမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဆၧအၪ့လဲၩ ထၪ့အၥၭအဂ့ၩ ကအီၪအဂးနီၪ ပကဘၪစၭထၪ့လၧ ပအီၪနီၪလီၫႉ ပအၪ့လဲၩထၪ့ဂုပၥၭအ့ၬစွါဘဲၫ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧအၪ့လဲၩထၪ့အၥၭနီၪဆ့ ပဒၪကၥ့ၪဧၪအ့ၬနီၪလီၫႉ အ့ၪပကဲၪဘဲၫယီၩၥိၭစွါဘဲၫ ပကလၩ့ဂၩဝ့ၫဒၪ ၦအမ့ၬဘျီၪ လဂၩနီၪလီၫႉ အ့ၪပမ့ၬဘျီၪယူၭစွါဘဲၫ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂး ပကဖ့ၪနဲၪအ့ၪဖၧၩ့ၥၭႇ ပကလ့ၩခိၪလ့ၩနါအ့ၪဆ့ လကဲၪ ၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ

          ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧႉႇ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ပဆၧယိ ကဆံၫ့ဖျ့ၫအဂး ကဆါယွၩ ကိၭဖံၭၥိၭ ပၧၩမွဲဝ့ၫ ဒၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪ ယိလၩ့ထဲၩ့ ပဂဲးဆါဘၭဆါႇ ပကဘၪယိထဲၩ့ဂု ပဆၧမၪ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪ လီၫႉ အ့ၪပကယိ လၩ့ထဲၩ့ ပဂဲးဆါဘၭဆါဂီၩ့ ပကလီၩ့ဎွါဂုထဲၩ့ ပဆၧမၪစွါဘဲၫ ယွၩအဆၧယၫ့ၥုၪ့ ယၫ့ၥၭနီၪ ကအီၪဝ့ၫလၧ ပဖၫ့ခိၪ နီၪလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ ၦၡၩဒဲ ၦၡၩအဆၧမၪနီၪ လယိဘၪဝ့ၫ လစီၪ့ဎးနီၪလီၫႉ ယွၩနီၪ အၥၭဆုးလၩ့ အီၪဝ့ၫလၧ ၦၡၩအဖၫ့ခိၪလီၫဂီၩ့ လၧၦၡၩ အဆၧမၪၥံၪ အဖၫ့ ခိၪ လအီၪက့ၪထၬဘၪ အဝ့ၫၥၭအဆၧဆုးလၩ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩလဂၩ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ကန့ဘဲၫၥ့ၪ လဲၪအဂး ကဆါယွၩ လီၩ့ဎွါယိဝ့ၫဒၪဂီၩ့ ကဘၪစ့ၩရၫ့ ၦၡၩနီၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ အဝ့ၫ အၥၭဆုးလၩ့ လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫကဆါယွၩ အီၪက့ၪထၬအၥၭ ဘဲၫယီၩၥိၭ မုလါပဝ့ၫၦၡၩၥံၪ ပအီၪက့ၪထၬ ပၥၭ ဘဲၫ အဝ့ၫၥိၭနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ မုလါ ပယိၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧမၪအ့ၬနီၪလီၫႉ အ့ၪၦဂူၫဂၩ ၥံၪအဖၫ့ခိၪ ပဒၪဆၧမၪယူၭစွါဘဲၫ ပအီၪက့ၪဖျါထုၬထၬလၧ ပဆၧယိလီၫမွဲအ့ၬႉ ပလီၩဖျီၪထၪ့လၧ ပနိၭပဖျ့ၩတၭ ပဆၧချဲၩ့ၥံၪ လဖၪနီၪ ကဲၪထၪ့ ဆၧမ့ၬလဲၩၥၭကဲၪ့ အဆၧမၩနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ပဆၧယိႇ ပဆၧချဲၩ့လဖၪ ကကဲၪထၪ့ ဆံၫ့ဆံၫ့ ဖျ့ၫဖျ့ၫအဂး ပကအီၪလၧ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭဖၧၩ့ဂီၩ့ ပကအၪ့ ကံၩ့အၪ့ယၫလၧ မိမၫရံၫ အဆၧမၩဆၧၩ့ဖၧၩ့အဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၪ့ထွ့ၪ ဆၧချဲၩ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

10 + 6 =