ပကဘၪလ့ၩဂၭကွ့ၩ, ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧမၩဆၧၩ့ လၧၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါအဂဲး

ပကဘၪလ့ၩဂၭကွ့ၩ, ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧမၩဆၧၩ့ လၧၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ပလအီၪက့ၪပဲၩထၬဘၪ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧကိၭဖံၭၥိၭဘၪ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ မၫကၧၭ 1: 29-39 ဖၧၩ့ ပကဒၪဘၪ ကဆါယ့ၫၡုၬဎြံၬ လ့ၩဂၭကွ့ၩလၧ ၦအီၪလမုၬဆၧၫ့လချဲၫ့ဘၪ စစဲမၧၫ့ အမံၩ့ၡါမုၪအီၪအဂဲး ပကဒၪဘၪနီၪလီၫႉ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪနီၪ ဘၪထိးဆၧဆၫအဎိၩ လမွဲဘၪလါနၫ့ ဆၧအၪ့ယိၪခဲၫကံၬ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွဘဲၫ ၦၡၩအၥၭဎိၩၥံၪယီၩ ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪ အၥၭလုအီၪၥိၭ မၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫ လန့ဘၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ မၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫ လန့လၧဘၪအကၠီၩ့ ကြၨၭမၩမနၧၫလဲၪ ကဘၪၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪလၩ့အၥၭနီၪလီၫႉ

ပၥၭဎိၩလၫ့ယူၬစွဘဲၫ, ပကဘၪခွံၬၡိၬ ပၥၭလုလိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၫစွဘဲၫ, ပကဘၪရွံ ပၥၭလုအဆၧလၧၫ့ဎွ့ၩအဂးမွဲအ့ၬႉ ပကဘၪရွံ ပဆၧၥၭမၧၫ့အဂး မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါလဖၪနီၪ ဘၪထိးဆၧဆၫစွဘဲၫ မီၫ့ဎီၩ့ဖိၪၥၪဆံၭ, မီၫ့ဎီၩ့ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪအ့ၬနီၪလီၫႉ ကန့ထဲၩ့ဘၪ ဆၧဆၧၫ့ဆၧချဲၫ့အဂး ကၪဂဲၩဝ့ၫဒၪလီၫႉ လါနၫ့ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့နီၪ ဖ့ၪအ့ၪဘၪဆၧယိလါ အီၪဝ့ၫလမံၩ့နီၪ ကဆါယ့ၫၡုၬဎြံၬနီၪမွဲ လ့ၩဂၭလၧဆၧဆၫဆါအီၪမွဲအ့ၬႉ ကဆါဎြံၬအထံၩအဖျဲၥံၪ လ့ၩအကၠီၩ့ လ့ၩဖိၬအထံၩအဖျဲၥံၪအခဲၫ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

မွဲဆၧနီ ပကဲၪဎြံၬဖိၪၥံၪယီၩ ပကဘၪလ့ၩယိၭ ဆၧဆါဆၭၥံၪ, ပကဘၪလ့ၩအီၪကွ့ၩ ၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪအဂး နဲၪဖျိၪထၪ့ထၬအ့ၪပၧၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၫဆၧၥၫ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪလ့ၩဂၭကွ့ၩလၧ အဝ့ၫၥံၪအီၪဂီၩ ပကဘၪဂဲၫထဲၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ အဝ့ၫၥံၪအဂး လၧကဆါဎြံၬအီၪ ပမုၩဒၩအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪအီၪ, ၦအမိၡါလလီၪဎွ့ၩဘၪၥံၪအီၪ, ၦဘၪထိးဆၧဆါၥံၪအီၪစွဘဲၫ မီၫ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ပအီၪက့ၪထၬ ၦၡၩအဆၧၥၭမၧၫ့ အလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪအဂး မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ကဆါဎြံၬဒဲ အထံၪအဖျဲၬၥံၪ လ့ၩဂၭကွ့ၩလၧ စစဲမၧၫ့အမံၩ့ၡါမုၪအီၪဂီၩ့ အဝ့ၫန့ထၪ့ထဲၩ့ ဆၧဆီၫ့ဆၧချဲၫ့ၥိၭ ပဝ့ၫၥံၪနးဆ့ၭ အ့ၪပလ့ၩဂၭကွ့ၩလၧ ဆၧဆါဆၭၥံၪအီၪ, ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪအီၪစွဘဲၫ အဝ့ၫၥံၪအဂး ကန့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ဂဲးဘၭအၥၪ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪ, ဆၧဆါဆၭၥံၪနီၪ ဘၪထိးအီၪပဲၩထၬ အၥၭလၧအ့ၬဂီၩ ကန့ထဲၩ့ဘၪၡၩခရၧၫ့ အဆၧမုၬဆၧၡုၪနီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၪလၧ ဆၧအဂဲးအဖးယီၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဲၪဒိၭၥီၫ့ၥၪ့ဆၧချဲၩ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ၥၭဘၪ့ၥံၪနီၪ ကဘၪအၪ့န့ ဆၧၥ့ၪယၪနၫၥ့ၪလၧ ၦအၥုၪ့က့ၭၥၭၡါအီၪအဂး ကဘၪကျ့ၭစၨၭဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၫ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 16 =