ပကဘၪဒီၪနါလိၬၥၭ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး

ကဆါယွၩဒဲ ၦဝ့ၫၦၡၩလဖၪ အီၪဆုးကျိၭလိၭၥၭ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လံၬဆံၫ့ဎံၪစယီဟၫ့ (10: 27-30) ဖၧၩ့ ဘၪဆၧကွ့ၭ ထၬဝ့ၫဒၪအဂဲးနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪကဆါဎြံၬ ၦယူၭၥိၪနီၪ အီၪလၧအၥိၪၥံၪအဂဲး ပဒၪဘၪမွဲဝ့ၫလီၫႉ စယီဟၫ့ (10:27) ဖၧၩ့ “ယၥိၪလဖၪ မိခိၭနၪယလူတၭ, ယၥ့ၪယၫ အဝ့ၫၥံၪတၭ, အဝ့ၫၥံၪဖိၬယခဲၫ့လီၫႉ ယဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧမၧၫ့ လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪတၭ, အဝ့ၫၥံၪမိဘၪ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭစၪ နးဆိၭအ့ၬႉ ၦအၪ့ဂူၬမၩန့ဆီၪ့ အဝ့ၫၥံၪလၧ ယစူၪဖၧၩ့ယီၩ ၥ့ၪနးဂၩအ့ၬႉ ယဖါလၧအဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪ လၧယစူၪဖၧၩ့လဂၩနီၪ, ဒိၪနဲၪ့ ကယဲ ဆၧထီးအလူၬတၭ, ၦအၪ့ဂူၬန့ဆီၪ့ အဝ့ၫၥံၪလၧ ယဖါအစူၪဖၧၩ့ၥ့ၪနးဂၩအ့ၬႉ ယဝ့ၫဒၪဒဲယဖါနီၪ မွဲဆၧလမံၩ့ဎးလီၫႉ”

            အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ “ၥိၪလဖၪၥံၪနီၪ နါဂၧၫ့ ၦယူၭၥိၪအလူလီၫႉ အ့ၪပကအၪ့ဎၬထဲၩ့ လံၬဆံၫ့ဎံၪ အဆၧကွ့ၭထၬဝ့ၫယီၩစွါဘဲၫ အမံၩ့ဒၪဆၧနီၪ အီၪစ,ဂဲၫထၪ့ဝ့ၪဒၪလၧ ကဆါယွၩအီၪ, အီၪဂဲၫစဲၪ့လၩ့ ဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အခိးအတၩဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫလီၫႉ ပကအီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭလၧ အဝ့ၫအဂးနးဆ့ မွဲဝ့ၫဒၪအဝ့ၫ ကိၭထၪ့ဂုပၧၩနီၪလီၫႉ လါနၫ့ အ့ၪပဒီၪနါခိၭနၪအဝ့ၫအ့ၬ, ပမၩခံၭထၬပနါစွါဘဲၫ အဝ့ၫအဲၪဒိၭဖ့ၪအ့ၪပၧၩ အဝ့ၫအခိးအတၩနီၪ ၦထိးဆၧၫ့ကန့အဂး လကဲၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧလၧ “ဆၧဒီၪနါခိၭနၪ”နီၪ ပကန့ထၪ့ဘၪ ဆၧအခိးအတၩ လမံၩ့မံၩ့အဂးမွဲဝ့ၫဒၪ လကၭဒံၭဘၪ ဆၧဂုးဆၧခၧၫ့ အဂဲးအဖးဆ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လခဲၫ့ကမံၩ့နီၪ ဆၧဒိၪနါခိၭနၪယီၩ “ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭလိၬၥၭ ကအီၪအဂး ဖ့ၪအ့ၪအခံၫ့ဆ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ခံၫ့ခၫဆၧၫ့ထီဘဲၫယီၩ ၦၡၩၥံၪအၪဒၪဆၧနီၪ ကဒီၪနါခိၭနၪလိၬၥၭ အခံၫ့လအီၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ အ့ၪၦၡၩချဲၩ့ လမံၩ့မံၩ့စွါဘဲၫ ဒီၪနါဝ့ၫထၨၪအထုၬအ့ၬဂီၩ့ ချဲၩ့ဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ဆၧမၩယီၩ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪဆၧ အဆၧမၩ လမွဲဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧအဂဲးအဖးယီၩ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫ “ထီ” ဘဲၫယီၩ အဆၧကၪဆၧဂဲၩ လမံၩ့မွဲဝ့ၫလီၫႉ

            ဆၧလၧပဘၪဒီၪနါခိၭနၪ ဆၧအဆၧမၩယီၩ ကၪဂဲၩဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦဂူၫဂၩၥံၪချဲၩ့ ပကဒီၪနါထၨၪ အထုၬအဂး, ပကဒီၪနါ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂး, ဆၧဒီၪနါကအီၪလၧ ဆၧမၩလိၪလးဖၧၩ့အဂး, ဆၧဖံၭဆၧမၩလးဖၧၩ့ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪကအီၪအဂး, ၥရိၬလးဖၧၩ့ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪ ကဘၪအီၪအဂးလိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ ပကဘၪဒီၪနါခိၭနၪ ပကဆါယွၩနီၪ မွဲလိၪဝ့ၫဒၪဆၧအရ့ၩဒိၪ အဂဲးတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ကဆါနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဖါကဆါယွၩ အလူအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

            အ့ၪပကလီၩ့ဎွါ အခံၫ့လၧ ပကဒီၪနါ ယွၩအလူအထၫ အဂးစွါဘဲၫ, ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ပနဲၩ့ပဎီၩ့ၦၡၩၥံၪအခံၫ့, ပကဘၪဖ့ၪချဲၩ့ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧချဲၩ့ထၨၪအထုၬ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪဒီၪနါခိၭနၪ ၦဂူၫဂၩၥံၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ အ့ၪပၥ့ၪယၫစွါဘဲၫ, ပကဘၪဒီၪနါခိၭနၪ ကဆါယွၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪ ပၥ့ၪယၫယူၭနီၪလီၫႉ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪဆၧ အဆၧမၩယီၩ မွဲဝ့ၫ “ဆၧဎံၪဆၧလၩ” အီၪ အဒိၪထုၬ ဆၧမၩမွဲဝ့ၫလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ကဆါဎြံၬအနၫ့ဆါဒၪ အဝ့ၫနီၪ ဒီၪနါခိၭနၪ ဖါကဆါယွၩ မွဲဝ့ၫဂီၩ့ အဖိၪအဒံၪ  ပဝ့ၫၥံၪ ပဆၧကိၭၡါထၪ့ႇ အဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလဖၪၥံၪဆ့ ဒီၪနါခိၭနၪ အ့ၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ အ့ၪပဒီၪနါခိၭနၪ ကဆါဎြံၬ အလူအထၫနီၪ မီၫ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪ ပဒီၪနါခိၭနၪ ဖါကဆါယွၩ နီၪလီၫႉ အ့ၪပဒီၪနါခိၭနၪ ကဆါဎြံၬယူၭစွါဘဲၫ ပၥ့ၪယၫ ကဆါဎြံၬယူၭနီၪလီၫႉ ဆၧၥ့ၪယၫဆၧအဆၧမၩယီၩ မွဲဝ့ၫ ဆၧအဲၪအဆၧမၩဆ့နီၪလီၫႉ အ့ၪဆၧအဲၪယီၩအီၪယူၭစွါဘဲၫ ပကဘၪဖိၭထၪ့အဝ့ၫအခဲၫ့အဂး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ယူၭနီၪလီၫႉ အ့ၪပဖိၭထၪ့ အဝ့ၫအခဲၫ့နီၪ အဝ့ၫၥ့ၪယၫပၧၩဂီၩ့ အၥၭဆုးလၩ့အီၪဝ့ၫလၧ ပဖၫ့ခိၪယူၭနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဘဲၫကဆါယွၩ အၥၭဆုးလၩ့ ကအီၪလၧပဖၫ့ခိၪ အဆိၩအကၠၪအဂး ပကဒီၪနါအဝ့ၫ, ပကၥ့ၪယၫအဝ့ၫ, ပကဖိၬထၪ့ အဝ့ၫအခဲၫ့လါဆံၭႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩအဆၧအဲၪ ကိၭဒံၩ ကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

7 + 9 =