နံၪ့ ၂၀၂၄နံၪ့ႇ လၩဖ့ၫဘြူၫအ့ၫရံၫအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဘၪထိးဆၧဆၫ လခဲၫ့ထုၬကဆၫ့ ဆၧဆၫဆါၥံၪအဂးအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ နံၪ့ ၂၀၂၄နံၪ့ႇ လၩဖ့ၫဘြူၫအ့ၫရံၫအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဘၪထိးဆၧဆၫ လခဲၫ့ထုၬကဆၫ့ ဆၧဆၫဆါၥံၪအဂး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩဝ့ၫဒၪနီၪ ၦဘၪထိးဆၧဆၫ အထုၬလဆၫ့လဖၪၥံၪအဂဲး ၦၡၩလီၩဝ့ၫဒၪအခၫ ဘၠၩ့ဝ့ၫဒၪ လန့လၧၩ့ဘၪအကၠီၩ့ဒဲ ဆၧယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ လအီၪဘၪအကၠီၩ့နီၪ ပနါဂၧၫ့ဘၪ ခိၪမၬခိၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦဘၪထိးဆၧဆၫလဖၪၥံၪနီၪ အဆၧဆၫကဘျၪထဲၩ့အဂး အခွးအယါ အီၪဝ့ၫဒၪ ကဆံၭကခ့ၬဖိၪလနၫ့ဂ့ၩ ကဘၪဘၠၩ့ၥၭအဂး အခွးအယါ အီၪဝ့ၫဒၪဂီၩ့ နးၥၭဂဲးဘၭအဂဲးႇ ၡၩခံးဂးအဂဲးႇ ၥုၪ့ၥၭအဂဲး ပကဘၪယၫ့ၥၭမၩဆၧၩ့ဝ့ၫႇ ဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩ ကအီၪအဂး ပကဘၪမၩ လိၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩဖျီၪထၪ့ထၬ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦဘၪထိးဆၧဆၫလဖၪၥံၪနီၪ ကကၠၪကဆါ ချဲၩ့ဒုၪ့ပၧၩ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ကကၠၪကဆါ ပစီၪဝ့ၫဒၪလၧ လၥ့ၪယၫဘၪပၧၩႇ ထီးန့ပၧၩလၥ့ၪဘၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ အ့ၪမွဲပလ့ၩဖီၪ့ဝ့ၫဒၪအစူၪစွါဘဲၫ အဝ့ၫၥံၪ အီၪဆုးကျိၭလိၪၥၭလၧပၧၩနီၪ ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧဆၫဆါလဖၪနီၪ ဆၧဘၠၩ့ကန့အဂး ကိၭကၠၪဒ့ၭနီၪ လကဲၪၥ့ၪဘၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၪ့လအီၪဘၪ ၦၡၩၥံၪနီၪ ပယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့ ကိၭကၠၪဒ့ၭ န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၥံၪဖီၪ့ခွံၬဒၪပၧၩ ၦဆံၫ့ဎံၪ John Paul (2) အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ကမံၩ့နီၪ “ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဆၧ ကိၭကၠၪဒ့ၭလါဆံၭႉ မၩဘျၪထဲၩ့ၡီၩ့ထဲၩ့ဆၧလါဆံၭႉ” မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧချဲၩ့အယီၩနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဆၧဆၫဆါလဖၪ လၧအဝ့ၫၥံၪ ဘၪထိးအဆၧဆၫ ကဘျၪထဲၩ့အဂးႇ ၥုၪ့ဎွံၫၥၭဎွံၫကအီၪအဂး ပဆၧယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့လဖၪ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပမၩဘဲၫနီၪၥိၭအကၠီၩ့ ဆၧမၩအယီၩမွဲဝ့ၫဒၪလၧ ၡၩလဂၩဒဲလဂၩ အီၪဘူၭဘူၭထံးထံးႇ ယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့လိၬၥၭ အဆၧမၩဒဲ ဆၧန့ၥၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအီၪအခံၫ့ ဆၧဆၫဆါဖိၪၥံၪ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪနးဆ့ၭ ပလကြၨၭ ခွံၬၡိၬထၬဘၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ အဝ့ၫၥံၪအဂးနီၪ အခဲၫ့ထုၬအနိၪ့နီၪလီၫႉ ဆၧဆၫဆါအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂး မိၡါဂဲးဘၭႇ နးၥၭဂဲးဘၭႇ ၡၩခံးဂးလဖၪ ဂ့ၩၥ့ၪဂ့ၩဘၪ အခွးအယါဒဲ ဆၧမၩဆၧၩ့နီၪ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦဘၪထိးဆၧဆၫ လခဲၫ့ထုၬကဆၫ့ ဆၧဆၫဆါၥံၪဒဲ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂး အလိၪဝ့ၫဒၪ ၥံၪ့ဎွံၫဖၭဆၧၩ့ႇ အလိၪဝ့ၫဒၪ ၡၩအဆၧမၩဆၧၩ့လဖၪ ကန့ဝ့ၫဒၪအဂး ပကဘၪအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ကိၭကၠၪဒ့ၭအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၫ့ထွ့ၫ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 5 =