ဆၨၩဆၭလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလဖၪ အီၪဝ့ၫဒၪ ၡၩအခရၧၫ့အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၨၩဆၭလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလဖၪ အီၪဝ့ၫဒၪ ၡၩအခရၧၫ့အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ ထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ လၧကဆါဎြံၬအဆၨၩဆၭဖၧၩ့နီၪ ဆၧဆၧးဎံၪဆၧးလၩ အီၪဝ့ၫအမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ လၧၦဎြံၬဖိၪၥံၪ အဖၧၩ့နီၪဆ့ ဆၧဆၧးဎံၪဆၧလၩ အီၪဝ့ၫဒၪ အမံၩ့မံၩ့ဆ့နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧးဎံၩဆၧးလၩနီၪ ပကဘၪ အီၪက့ၪထၬလၧ ဆၧလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ လးကျဲလစီၪ့အဖၧၩ့ ၦၡၩၥံၪ အီၪအၪ့ၥၭမၧၫ့ဆၧႇ ၦၡၩၥံၪ လဂၩဒဲလဂၩ ဖံၭထံၩဖံၭၥိၭလိၬၥၭႇ ၦၡၩၥံၪဒဲကဆါကၠဲၬ အီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭႇ ၦၡၩဒဲ နဲၩ့ဎီၩ့ဂူၫဂၩၥံၪ ဖံၭထံၩဖံၭၥိၭလိၬၥၭ အဆၧမၩနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၨၩအမံၩ့မံၩ့နီၪ အီၪအၪ့ၥၭမၧၫ့လၧ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪလီၫႉ ဆၧလၧၦၡၩကမံၩ့နီၪ ကဘၪအီၪအၪ့ လၧၦၡၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩဒဲ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪ ကဘၪအီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭလၧ အဒွ့ၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪအကၠီၩ့ ကဆါယွၩ အခိးအတၩနီၪ အအီၪထၬဝဲၩ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩ အဖၫ့ခိၪ ကဘၪအီၪၥုၪ့ထၬၥၭလၧယၫနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩ အဆၧၥၭထိၬ အပရၧၫ့ အခိးအတၩ အချံၫနီၪ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧးဎံၩဆၧးလၩဖၧၩ့ မၧၫ့ထၪ့ဂဲၩထၪ့ ဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ လခီၩဒၪအိၩ ၦၡၩၥံၪနီၪ ဒိၭန့ထၬ ဆၧဆူနဲၩခိးတၩဂီၩ့ မုကိၭနံၩ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ မၩဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧးဎံၩဆၧလၩဒဲ အဆၧလူဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ ဒၩ့ဒိၭဆိၬဝ့ၫလၧ အဖိၪအလံၩၥံၪနီၪလီၫႉ ဆၨၩကဆၨၩနီၪ ဆူနဲၩဒိၭန့ဝ့ၫ ဆၧထိးထဲၩ့တၩထဲၩ့ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့အခၫ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအကဆါနီၪ အၪ့လဲၩထၪ့ ဘဲၫနီၪဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ အစီၩ့အမၩ့အဖၧၩ့တၭ မၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫ လၧလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪလီၫႉ အ့ၪပအီၪလၧ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩဖၧၩ့ ယံၩယံၩၡီၩ့ၡီၩ့ၥ့ၪစွါဘဲၫ ပကန့ဘၪ ကဆါဎြံၬ အခိးအတၩ အၪမၬလ့ၬနီၪလီၫႉ လၧကၭၥလ့ၬ ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ဆၨၩအမံၩ့မံၩ့ႇ အမ့ၬအနၫအမံၩ့မံၩ့ႇ အလွ့အမံၩ့မံၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပဝ့ၫၥံၪကၭၥလ့ၬ ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ယီၩ ပဒၪဘၪ ဆၨၩအမံၩ့မံၩ့ အဆၧးဎံၪဆၧးလၩနီၪလီၫႉ ဆၧဆၧးဎံၪဆၧးလၩ လၩ့ဆၫ့ အခီၫ့ပယီၫ့ အ့ၪပၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪယူၬစွါဘဲၫ ၦကၭၥလ့ၬ ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪၥံၪ လဂၩဒဲလဂၩ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩ အီၪကမံၩ့လီၫစွါဘဲၫ မၩဖျီၪထၪ့ ကဆါဎြံၬ အၪ့န့ထၪ့ ၦၡၩအဂဲးအဖး လန့ဘၪနီၪအကၠီၩ့ ဆၨၩဆၩလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလဖၪ အီၪဝ့ၫဒၪ ၡၩကရၧၫ့အဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ထၨၪယီၩနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

18 + 1 =