ဆၧ ဘၪဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩအဂဲး

အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪမုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့အဆၧရၩ လၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩ ယီၩယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ၦလၧန့ ဘၪဆၧဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩ လဖၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ (မၭၥုၫ ၅:၂-၁၂ ) ဖၧၩ့ ဘၪဆၧကွ့ၭထၪ့ထၬအီၪဝ့ၫဒၪ ၦၥၭၡၪ့လဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪႇ မူၭခိၪအ ဘၩ့အမုးနီၪ မွဲအဝ့ၫၥံၪအဆၧအကၠီၩ့ႇ ၦၥုၪ့ခါၥၭလၩ့လဖၪ နီၪအီၪမုၬဝ့ၫဒၪႇ အဝ့ၫၥံၪနီၪ ကန့ ဘၪ ဆၧမုၬဆၧၡူၪ အကၠီၩ့ႇ ၦအၥၭဆၧၩ့လဖၪနီၪ မွဲကန့ ဘၪ ထံၫၥံၪခးၥံၪအကၠီၩ့ႇ ၦအၥၭဝံအၥၭဒဲ ၥူၫအီၩအၥၭလၧ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့ လဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫ ၥံၪနီၪ ကန့ ဘၪ ဆၧ ဘျဲၩအၪ့ ဘျဲၩအီၩအကၠီၩ့ႇ ၦလၧအယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭဆၧနီၪ ကန့ ဘၪ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ ယၫ့ၥၭအကၠီၩ့ႇ ၦအၥၭဆံၫ့ဎံၪလဖၪနီၪ ကဒၪ ဘၪယွၩအကၠီၩ့ႇ ၦမၩ ဘၪလိၬထဲၩ့ ဆၧလဖၪနီၪ မိ ဘၪ ဆၧကိၭဝ့ၫလၧ ယွၩအဖိၪခွၫအကၠီၩ့ႇ ၦ ဘၪထိးမၩအၧၩ့မၩနၭလဖၪနီၪ ကန့ ဘၪမူၭခိၪအ ဘၩ့ အမုးအကၠီၩ့ ကဆါဎြံၬ အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ ကွ့ၭထုၬဖျီၪထၪ့ထၬ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ
ဆၧအဂဲးအဖးလဖၪၥံၪယီၩ မွဲလ့ၩခိၪလ့ၩနါအ့ၪပၧၩလၧ မူၭခိၪ ဘၩ့မုးႇ ဆၧမုၬဆၧၡူၪအလး ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ ဖ့ၪနဲၪအ့ၪပၧၩ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭႇ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭႇဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့ႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ အဖၧၩ့ၥၭနီၪလီၫႉ ၦလၧအဲၪဒိၭကဲၪထၪ့ ၦဆံၫ့ဎံၪလဖၪၥံၪနီၪ က ဘၪဂၬဖၭလၧ ဖၧၩ့ၥၭယီၩ တၡါဒ့ၭ နီၪလီၫႉ ဖၧၩ့ၥၭယီၩ ပက ဘၪဂၬဖၭဝ့ၫဒၪလၧ ၥုၪ့မုၬၥၭၡူၪဖၧၩ့ လိၫဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
ကဆါဎြံၬ အဆၧချဲၩ့ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪ ဆၧချဲၩ့ယီၩ ၦၡၩၥံၪအဂး မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪလီၫႉ ဆၧလၧ ဆၧဆံၫ့ဎံၪ အီၪဝ့ၫအဂဲးနီၪ မွဲအီၪဂဲၫဝ့ၫလၧ ၦၡၩၥံၪ အဆၧခိးဂဲးခိး ဘၭဖၧၩ့မွဲအ့ၬဂီၩ့ ပကဲၪဝ့ၫဒၪ ကဆါယွၩ အဖိၪအလံၩအကၠီၩ့ ကဆါယွၩဖ့ၪအ့ၪပၧၩ ဆၧအဲၪ အဆၧဖ့ၪလၫ့ အဆၧနဲၪ့ နီၪလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫ အဆံၫ့ဎံၪထုၬတၭႇ အဆံၫ့ဎံၪထုၬယွၩနီၪ ဂဲၫလၩ့လၧ ပအီၪအကၠီၩ့ ပဝ့ၫၥံၪနးဆ့ ပန့ထၪ့ ဘၪ ဆၧဆံၫ့ဎံၪလၧ ကဆါယွၩအီၪ နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ပဒိၭန့ ဘၪ ဆၧဆိၪဂ့ၩ ဆိၪ ဘွၩလၧ ကဆါယွၩအီၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ ပဎြံၬဖိၪၥံၪ အဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪ အီၪဂုးခၧၫ့ဝ့ၫ ကဆိၬကလးအဂးလီၫ လမွဲ ဘၪဂီၩ့ ပန့ ဘၪဆၧမုၬဆၧၡူၪၥံၪယီၩ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪ ပၫဝ့ၫဒၪ အကၠီၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫ ပဂဲးပ ဘၭႇ ပၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩဂီၩ့ တခၩဒၪ ဆၧကၪဆၧဂဲၩနးမံၩ့နီၪ ပဒုၭဆၧၫ့ န့ဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအကျၩ ၦဆံၫ့ဎံၪလဖၪၥံၪနီၪ အၪ့န့ထၪ့ ဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪလီၫႉ ဆၧမုၬဆၧၡူၪ လအီၪ ဘၪစွါ ဘဲၫ ပဆၧဆူနဲၩ့နီၪ ကကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧမၩဆီၪ့မၩနီၩ့ဆၧ အဆၧမၩနီၪလီၫႉ ပက ဘၪအၪ့စၪ့လၩ့ ပၥၭ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပကဲၪဎြံၬဖိၪလၧ ဆၧမုၬဆၧၡူၪအီၪလဂၩဧၪႉ ပဆၧမုၬဆၧၡူၪ လအီၪ ဘၪစွါ ဘဲၫ ဆၧဆံၫ့ဎံၪဆ့ အီၪလန့ ဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪၥ့ၪယၫထၬ ဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪ ဆၧကဲၪဒိၪကဲၪမု က ဘၪအီၪဝ့ၫဒၪႇ အစီၩ့အမၩ့က ဘၪဎိၩဒိၪဝ့ၫဒၪႇ က ဘၪအီၪဝ့ၫလၧ ဂဲးဆီၪ့ ဘၭဆီၪ့ဂီၩ့ က ဘၪမွဲဝ့ၫ ၥုၪ့ ဘၪ့ၥၭ ဘၪ့ႇ က ဘၪမွဲဝ့ၫမံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ ၦၡၩဂီၩ့ က ဘၪဒိၭန့ ဘၪဆၧ အနၧၩ့ အမံၩ့အစံၩ့အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါယွၩ အီၪက့ၪ ထၬဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪ လမွဲ ဘၪ ဘဲၫယီၩၥိၭ နီၪလီၫႉ အ့ၪပအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫယွၩအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪဂီၩ့ အ့ၪပဖိၬထၪ့ကဆါဎြံၬအခဲၫ့စွါ ဘဲၫ ပကန့ထၪ့ ဘၪ ဆၧမုၬဆၧၡူၪတၡါဒ့ၭအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭ အဂဲး ယရၩ လၩ့ဖ့ၪၥ့ၪ ယၫအ့ၪ ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

9 + 6 =