ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့အဖၧၩ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကဂုထၪ့အၪထၪ့အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့အဖၧၩ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကဂုထၪ့အၪထၪ့အဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပကအီၪက့ၪထၬ အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့နီၪ အရ့ၩဒိၪထုၬဂီၩ့ ပနဲၩ့ပဎီၩ့ ၦၡၩၥံၪနီၪ ပအဲၪပကွံၩ ဘဲၫၥိၭပထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲၥိၭ ပဆၧၥၭမၧၫ့နီၪ ပကဘၪ အီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫနီၪၥိၭနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပယိထၪ့ ထီလၧယၫလၧ ဆၧယိလါ အလၧၫ့အဎွ့ၩဖၧၩ့တၭ မုလနံၩဘၪလနံၩ ပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ ဎိၩဎိၩဆံၭဆံၭ တခၩဒၪနးမံၩ့ ပခၪ့ဂၬခွံၬ န့ဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧလၧပလၥ့ၪယၫဘၪဆၧကမံၩ့နီၪ ပလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့နီၪ မုကိၭနံၩ ပဖီႇ ပမၩလိၪႇ ပယိကဒၩထဲၩ့စွါဘဲၫ ကဆါဎြံၬ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့လဖၪဒဲ ဆၧမၩအဖျီၩ့လဖၪနီၪ ပကၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့လဖၪ ပဖီႇ ပနၪၥ့ၪဂီၩ့မၬ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဖၧၩ့ ပမၩဒၪမ့ၬ ပၩရမံၫလဖၪ ကန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့လဖၪနီၪ ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ပဆူနဲၩ ပလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫမၬ ပကန့ဘၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ လၧဆၧအခိးအတၩဖၧၩ့ ၦၡၩကိၭဂၩနီၪ ပကဘၪယိထၪ့ဘဲၫၥိၭ ပထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲၥိၭဂီၩ့ ပကဘၪအၪ့နၩဖ့ၪအ့ၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဂး ပကဘၪကျ့ၭစၨၭလိၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪ နၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၩ့ယွၩဝ့ၫဒၪလၧ နၥံၪအဖၫ့ခိၪ ကိၭဒံၩကိၭဂၩဒ့ၭလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 8 =