ဆၧအီၪကီၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧဘၩဆိၪဖၪဒဲ ဆၧမၩလိၪလး အဂံၪ့နီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪ နၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧ ၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအီၪကီၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧဘၩ ဆိၪဖၪဒဲ ဆၧမၩလိၪလး အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လၧပဖိၪၥၪဆံၭအခၫအိၩ ပမၩလိၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪ အဂုခိၪထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဖံၫဖူၫမိဖါၥံၪ အီၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪ ၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪပၧၩ ႇ ဖ့ၪကိၪ့ ဖ့ၪတဲၩ့ ပၧၩလၧ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ အဖၧၩ့ ၥၭလီၫႉ ပဒိၪထၪ့ကကၠၪ ပဆၧဆူနဲၩဒဲ ပဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ ဎိၩထၪ့ဒိၪ ထၪ့ ခၪ့ဖျီၪလၧ ပဆၧဒၪခီၩ့လၧ ၦထိးအၥၭလဖၪ ဒဲ ဆရၫၥံၪလဖၪ လၧဎြံၬဖိၪၥံၪ အဆၧအီၪကီၪ့ ခရၧၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧပၥၭမၧၫ့အထီႇ ပၥ့ၪယၫဘၪ ဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧ လအီၪဘၪနီၪ ပခၪ့ဂၬ ဆၧကၪဆၧဂဲၩန့အ့ၬ ဒဲ ဆၧဘၩဆိၪဖၪ နီၪ မွဲပဂဲးပဘၭလီၫႉ
ပၥ့ၪယၫ မွဲန့ၫပနၪ့ဆါဒၪဝ့ၫ ပဆၧဘၩဆိၪဖၪလကၭလၧၩ့ ႇ ပထၧၫ့ဖု ထၧၫ့ဝဲၥံၪ ႇ ပဆၧအီၪကီၪ့ခရၧၫ့ၥံၪ အဆၧဘၩဆိၪဖၪလၧ ပအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫ လဖၪနီၪ ဖ့ၪအ့ၪပၧၩဒဲ မၩဆၧၩ့ပၧၩ အၪအၪလ့ၬလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၫ မုၪခွၫၥံၪ လဖၪ ဆ့ ဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩၥံၪလီၫႉ လါနၫ့အဝ့ၫၥံၪ အဂဲးအဘၭနီၪ မွဲဆၧဘၩဆိၪဖၪလီၫႉ ဆၧဘၩ ဆိၪဖၪနီၪ မၩခဲၩ့ထၪ့ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧဆူနဲၩ အမ့ၪဘဲၫမ့ၪဒိၩ့အၥိၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪ လ့ၩထၪ့လၧယၫ လၧဆၧဆူနဲၩဒဲ ဆၧယိလါဖၧၩ့နီၪ လမွဲဘၪလၧ ကျိၪစ့ၩဒဲ အစီၩ့အမၩ့အစူၪဝဲၩတၭ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧဘၩဆိၪဖၪ အစူၪဝဲၩလီၫႉ ဆၧဘၩ ဆိၪဖၪအၥိၪ အ့ၪအီၪနီၪ ဆၧဆူနဲၩအမ့ၪ ဒိၩ့ယီၩ ကဖၩ့ထၪ့လၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ လထံၫဎးဘီၩ့ဎးလီၫႉ
ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭစံၭဝ့ၫ ဎြံၬဖိၪလဖၪ ကြၨၭအၪ့စၪ့လၩ့အၥၭ ႇ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဧၪ ဒဲ ပအၪ့ ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ ပအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ဘဲၫဒဲၩယၬကၭအၥိၭဧၪႉ လမွဲဘၪ လၧပၥၭ ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ ဖၧၩ့ဧၪႉ ဘဲၫဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪလဂၩအၥိၭ ပၥ့ၪယၫအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪန့ ဆၧအီၪကီၪ့အ ဂးဧၪႉ အ့ၪလမွဲဘၪ ဘဲၫယ လိၪအီၪအၥိၭ ယအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ၡၩခိၬ လီၫစွါဘဲၫ ဆၧနီၪမွဲ ဎြံၬဖိၪ အဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၬနီၪလီၫႉ
ဆၧအီၪကီၪ့အမူၩဒၩအဒိၪထုၬနီၪ ႇ မွဲဝ့ၫကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဒဲ ကဘၪၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪ ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩ ဆိၪဖၪဆၧအဂဲးႇ ကဘၪၥိၫ့ဆၧဆူနဲၩ အမ့ၪဒိၩ့ ဒဲ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအၥိၪ လၧဆၨၩလယၫခီၫ အအီၪနီၪလီၫႉ ဆၧဆူ နဲၩမ့ၪဒိၩ့ အဆၧဖၩ့လအီၪဘၪနီၪ ႇ ဆၧလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬအီၪၥ့ၪအ့ၬႉ ပလ့ၩၥုၭဘူၭပၥၭလၧ ပထၧၫ့ဖုထၧၫ့ ဝဲအအီၪန့အ့ၬႉ ပမၩအခ့ၫအၡၩဆၧမၩန့ အ့ၬ ႉ မွဲဆၧနီၪအကၠီၩ့ ႇ ဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ ဘဲၫမွဲဝ့ၫ ဆၧကၧၩ့ဖျိၪ့လိၬၥၭ လမံၩ့ဎး အဂံၪ့ဒဲ ဆၧမၩလိၪလးအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩ ၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫ အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

6 + 1 =