ဆၧလၧပၥၭထၪ့ကမံၩ့နီၪ မၩဂၭဂီၩ့ခွံၬ ပဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧလၧပၥၭထၪ့ကမံၩ့နီၪ မၩဂၭဂီၩ့ခွံၬ ပဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧလၧပၥၭထၪ့ကမံၩ့နီၪ မၩဂၭဂီၩ့ခွံၬ ပဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭ ထီးအလူၬဂီၩ့ လ့ၩခွံၬလၩ့ အဆၧဘၪမၪလၧ ၦၡၩအဖၫ့ခိၪၥ့ၪဝ့ၫဒၪနီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ
အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧလၧပၥၭထၪ့ႇ ပဆၧဘၪမၪ ပခွံၬလၩ့လၧ ၦၡၩအဖၫ့ခိၪၥံၪလဖၪနီၪ အခံၫ့ယံၬလၫ့စွါဘဲၫ ကဒဲၩ့ထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ပၥၭထၪ့ကမံၩ့နီၪ ပကမံၫအဂးႇ ပကမၩဆၧမၩအဂးႇ ပကအၪ့အဂးႇ ပကထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့ဆၧအဂး ကိၭမံၩ့နီၪ လ့ၩဘၪထဲး ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ပကမၩထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩအဂး ဆၧဘၪထံၭဘၪထၬ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ တခၨၬအယၪ့ဒဲ တခ့ၭဖဝၭ အဂဲးအဖးနီၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့လိၪပၧၩဂီၩ့ မၩဖျီၪ့ထၪ့ ဆၧၥၭထၪ့ ဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့နီၪလီၫႉ
ဆၧလၧပၥၭထၪ့နီၪ မၩပြၩခွံၬ ပဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ ဆၧလၧပကဲၪၦၡၩကမံၩ့ ကဂၩကဂၩ လမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလိၬၥၭအကၠီၩ့ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ၦလနၩ့နၩ့ အၥၭထၪ့စွါဘဲၫ အၥၭခံဖၧၩ့ ဆီၫ့မီၪ့လၧ ၦၡၩအဆၧဘၪမၪနီၪလီၫႉ အၡါမၬနီၪ ဆၧလၧပၥၭထၪ့နီၪ အီၪဂဲၫလၧ ဆၧပျၩ့မွဲအ့ၬႇ ပၥၭခံဖၧၩ့ ၥုၪ့ဂၭဂီၩ့ၥၭဂၭဂီၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ထိးဆၧၫ့လၩ့အၥၭ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ
အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပၥၭထၪ့ ပၥ့ၪယၫလၩ့ပၥၭ လါနၫ့ဂ့ၩ ပထိးဆၧၫ့လၩ့ပၥၭအ့ၬႇ ပဆၧဘၪမၪ ပမူၩဒၩလၩ့ပၥၭၥ့ၪအ့ၬစွါဘဲၫ ထီးလၧမုနၩအခံၫ့နီၪ ပကဘၪနုၬလၩ့မံၫလၧ ၥုၪ့ဎၧၫ့ၥၭဎၧၫ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧပၥၭထၪ့ ကမံၩ့နီၪ အီၪဂဲၫလၧ ၦၡၩအီၪ ထီးအလူၬလမွဲဘၪအကၠီၩ့ ပကဘၪထီးန့ထၬ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧလၧပၥၭထၪ့ကမံၩ့နီၪ အဂ့ၩအီၪႇ လဂ့ၩဘၪအီၪနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ ၦၡၩအဆၧဘၪမၪအီၪ နးမံၩ့အ့ၬ လါနၫ့ဂ့ၩ မၩၥံၪမၩဆၫၦၡၩ ပဒၪစွါဘဲၫ ပၥၭထၪ့အနီ ပကိၭဝ့ၫလၧ ပၥၭထၪ့အဂ့ၩနီၪလီၫႉ
အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပကဆါဎြံၬနီၪ ဒၪၦၡၩအၪ့ဆၫဆၧလၧ ၥရိၬဖၧၩ့တၭ နၪ့စဲၪ့လၫ့ခွံၬၦၡၩဂီၩ့ ဘိၭလၩ့ချူၬဝ့ၫ ၦၡၩအဆၧအၪ့ဆၫဆၧ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ အဆၧၥၭထၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧၥၭထၪ့အဂ့ၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အ့ၪမွဲပၥၭထၪ့စွါဘဲၫ ပကဘၪဆီၫ့မီၪ့လၩ့ပၥၭ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပၥၭထၪ့ဆၧအယီၩနီၪ မွဲအဂ့ၩအ့ၬ ပၥ့ၪယၫစွါဘဲၫ ပထိးဆၧၫ့လၩ့ပၥၭ ကန့အဂး ပဒီၪ့လၩ့ပၥၭကန့အဂး ပကဘၪအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪ လၧကဆါဎြံၬအီၪ လိၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 3 =