ဆၧလၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭနီၪ ဆၧၥၭမၧၫ့ၥၭၡီၩ့အဂး မွဲဝ့ၫဒၪ ပဆီးဂ့ၩလမံၩ့အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုလနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧလၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭနီၪ ဆၧၥၭမၧၫ့ၥၭၡီၩ့အဂး မွဲဝ့ၫဒၪ ပဆီးဂ့ၩလမံၩ့အဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩထၬဝ့ၫဒၪနီၪ ဆၧၥၭမၧၫ့ၥၭၡီၩ့အဂး ဆၧလၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭနီၪ လီၩဝ့ၫဒၪလၧ ပဆီးဂ့ၩလမံၩ့နီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ စမၭၥုၫ (၁၁: ၂၈-၃၀) ဖၧၩ့ “ၦလၧအယိၭဆၧဎၧၫ့ဒဲ ဆၧပွံၭအၥၭ ထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဂဲၫထဲၩ့လၧယအီၪဆံၭႉ ယမိဒုၭအီၪပွံၭနၥံၪလီၫႉ မၩန့ထၪ့ယနိၪယိၭဘီၩ့လၧ နၥံၪအလီၩ့တၭႇ မၩလိၪဆၧလၧ ယၧၩယီၩဆံၭႉ အဂဲးဘဲၫယီၩ ယၥၭဆၧၩ့ဒဲ ယဆၪ့လၩ့ယၥၭတၭႇ နၥံၪမိဒၪန့ဆၧအီၪပွံၭလၧ နၥံၪအၥၭၡီၩ့အဂးလီၫႉ အဂဲးဘဲၫယီၩ ယနိၪယိၭဘီၩ့မွဲအယီၫဒဲ ယဆၧယိၭ မွဲအဎွံၫခိၬလီၫႉ” ဘၪစကွ့ၭထၬဝ့ၫ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ကဆါဎြံၬနီၪ ဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့လဖၪနီၪ နဲၪဖျီၪဝ့ၫလၧ ၦၡၩ ဎိၩဎိၩဆံၭဆံၭ ထီးအလူၬ အကျၩနီၪလီၫႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ကဆါဎြံၬနီၪ ရွံထၪ့ အထံၫအဖျဲ (၁၂) ပၩမွဲဂ့ၩႇ ၦလၧအီၪဂဲၫလၧ အလးအကျဲၩ့ ကိၭစီၪ့ဒ့ၭ ၦလဖၪၥံၪ အဆၧကၪဆၧဂဲၩနီၪ မၩပျၩ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫမွဲဂ့ၩႇ ၦဘၪထိးဆၧဆၫလဖၪ ကဘျၪထဲၩ့အဂး ဖ့ၪအ့ၪဝ့ၫ ဆၧဘျၩ့မွဲဂ့ၩႇ ၦလၧလီၩ့ဎွါ ဆၧဘၪမၪလၧ အဝ့ၫအဖ့ၫခိၪ ဆၧအီၪ့ကီၪ့ခိၪနါလဖၪ အဖ့ၫခိၪနီၪ အီၪက့ၪထၬ ၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့မွဲဂ့ၩ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ မၩန့ဝ့ၫဒၪနီၪ ကဆါဎြံၬယီၩ ဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭ အီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩထၬဝ့ၫဒၪနီၪ ဆၧလၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ႇ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪန့ၩ ဎြံၬဖိၪၥံၪအဂး လမွဲဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭအဂး မွဲဝ့ၫဒၪ အရ့ၩဒိၪထုၬအကၠီၩ့ လီၩထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ဘဲၫၥုၪ့ၥၭအယီၩၥိၭ ပအၪ့လုလၩ့ပၥၭ န့ဝ့ၫဒၪနီၪ ဆၧကိၭမံၩ့ကိၭဆံၩ့ ကကဲၪထၪ့အဂး မွဲဝ့ၫဒၪ အဂဲးအဖးနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪထီးအလူၬ ဘဲၫပၥ့ၪယၫၥိၭ ဆၧလၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့ဒဲ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭနီၪ ဆၧလဘၪလိၬအိၬလိၬဘၪၥံၪႇ ဆၧလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪၥံၪႇ ဆၧမ့ၬလဲၩၥၭဂဲၫ့လဖၪၥံၪနီၪ ပမၩထုၬခွံၬ န့ဝ့ၫဒၪဂီၩ့ ပထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဆၧ န့ထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫၥိၭၥုၪ့ၥၭအယီၩ ပအၪ့လုထၪ့ န့ဝ့ၫဒၪနီၪ ပလီၩယီၫ လါနၫ့ဂ့ၩ ပမၩကကၠၪ ကၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၦၡၩကိၭဂၩ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ ဎြံၬဖိၪကိၭဂၩအဂး ကဘၪလီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫဝ့ၫဒၪအဂး မွဲဝ့ၫဒၪအရ့ၩဒိၪထုၬ ဆၧမၩအဖျီၩ့အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪ နၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

4 + 4 =