ဆၧဘၪဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩ(၈) ထုၪအဂဲး

လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့ပၫဝ့ၫဒၪႇ ဆၧဘၪဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩ(၈) ထုၪနီၪ မီၪ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ၦဎြံၬဖိၪၥံၪ မှတ်ပုံတင် လီၫအကၠီၩ့ႇ ဆၧဘၪဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩ(၈) ထုၪယီၩ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့တၡါဒ့ၭအကၠီၩ့ႇ ပကဘၪယိလၩ့ထဲၩ့ပၥၭ ပလၩ့ဂၬပကဆါယွၩအကၠီၩ့ႇ ၥၭဘၪ့ဖိၪအဂးနးဆ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪဝ့ၫ ၥၭဘၪ့ၥံၪနီၪ ဖ့ၪအ့ၪဂၪ့ခိၪအဂး ဆၧဎံၫဆၧလၩ ဒဲဆၧၥုၪ့ဎွံၫၥၭယီၫန့ဝ့ၫဒၪအၪမၬဒ့ၭတၭႇ အဝ့ၫၥံၪနီၪ ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪအလးအကၠီၩ့ႇ ၦဎြံၬဖိၪၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၫအ့ၪအီၪအၪမၬ ပဖ့ၪအ့ၪၦၡၩဆၧမုၬဆၧလၩကန့အကၠီၩ့ ႇ

ဎြံၬဖိၪၥံၪဒဲ ၥၭဘၪ့ၥံၪအီၪ ဆၧမုၬဆၧလၩယီၩ ကဂုထၪ့အၪထၪ့လၧ အဝ့ၫၥံၪအအီၪအဂး ပကဘၪဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအ့ၪအကၠီၩ့ႇ ဆၧမုၬလၩၥၭဎံၫအတီၩယီၩ ကန့အဂးနီၪ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ကဆါဎြံၬအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪထၬလၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ဆၧဘၪဆိၪဂ့ၩ အမွဲအတီၩၥိၭအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ထုၬဖျီၭထၪ့ထၬဝ့ၧလၧ Vatican ဆၧပရၧၫ့ဖၧၩ့ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

6 + 3 =