ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ပဒီၪနါခိၭနၪ ကဆါယွၩဒဲ မၩဂုထၪ့အၪထၪ့ ဆၧဆူနဲၩအဂဲး

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ပဒီၪနါခိၭနၪ ကဆါယွၩဒဲ မၩဂုထၪ့အၪထၪ့ ဆၧဆူနဲၩအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ အရ့ၩဒိၪထုၬမွဲဝ့ၫ ပဒီၪနါကဆါယွၩဒဲ ပယိဆၧၫ့ယၫလၧ ကဆါယွၩနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ပဆၧၥၭမၧၫ့ မုကိၭနံၩဖၧၩ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪၥံၪနီၪ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧမၩထံၬထၬအဆၧမၩ လမွဲဘၪတၭ ၦၡၩၥံၪလၧ အအီၪပမ့ၬယၫနီၪ ပဒီၪနါအဝ့ၫၥံၪ ထံၫထံၫဆၭဆၭဂီၩ့ ပဒၪဆၧၫ့ယၫကန့အဂး ကဆါယွၩအနၫ့ဆါဒၪအဝ့ၫ ဒုၭၥ့ၪယၫအ့ၪပၧၩနီၪလီၫႉ ဘဲၫနီၪအကၠီၩ့ ဆၧဆူနဲၩဒဲ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဆၧမၩဖၧၩ့ ပကဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့အဂး ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧမၩထံၬထၬဆၧႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ အၪ့လဲၪထၪ့ခွံၬအၥၭလၧ အခွးအယါနီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ စီၪဝ့ၫဒၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ ပအၪ့က့ၩဒၪန့ၫ ပအလိၪလဖၪၥံၪနီၪလီၫႉ မွဲယူၭႉ လၧပအလိၪတၡါၡါလဖၪ ပအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪၥိၭ ကကၠၪကဆါ ပအၪ့က့ၩဆၧလဖၪၥံၪနီၪ လကဲၪထၪ့ဘၪကကၠၪ ကဆါယွၩအလိၪနီၪ မွဲကကဲၪမနီၫလဲၪ ပကၥ့ၪယၫဘၪအကၠီၩ့ လၧပအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧအဘိၩ့ဘၭ ပဒီၪနါခိၭနၫ ထံၫထံၫဆၭဆၭအဂး မွဲဝ့ၫဒၪ အရ့ၩဒိၪထုၬနီၪလီၫႉ ဘိၭနီၪမၬ ဆၧမၩလၧ ပမၩကဲၪထၪ့ န့ဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ ပကျ့ၭစၨၭမၩဂီၩ့ ဆၧမၩလၧပမၩကဲၪထၪ့ လန့ဘၪလဖၪၥံၪႇ ဆၧကဲၪထၪ့လၧ ပမ့ၬယၫလဖၪနီၪ မွဲပကၥ့ၪယၫနၫၥ့ၪဝ့ၫဒၪ လၧဆၧဆူနဲၩႇ ဆၧယၫ့ၥၭအဆၧယိဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဘဲၫပစံၭဆၧအၥိၭ ၦၡၩလၧၥၭဂၭဂီၩ့ၥၭလၩ့ဆံၭၥံၪ ပဒၪထၪ့ဘၪလၧ ပမ့ၬယၫကကၠၪ ပဖ့ၪအ့ၪပဆၧနံမွံၫႇ ပဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭ အဝ့ၫၥံၪလၧ ပဆၧချဲၩ့ႇ ပဆၧမၩဆၧၩ့နီၪ ပဆၧဆူနဲၩ ဂုထၪ့အၪထၪ့ၥိၭ အဝ့ၫၥံၪဆ့ န့ထၪ့ဂဲးဘၭနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ လၧဆၧဘၩဆိၪဖၪႇ ဆၧဒီၪနါခိၭနၫ အဘိၩ့ဘၭ ဆၧဆူနဲၩဒဲ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကဂုထၪ့အၪထၪ့အဂး ပကကျ့ၭစၨၭလါဆံၭႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

4 + 5 =