ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪပၧၩ ဆၧအဂ့ၩဒိၪထုၬ န့၀့ၫအဂဲး

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖု၀ဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့, မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲ၀့ၫဒၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪပၧၩ ဆၧအဂ့ၩဒိၪထုၬ န့၀့ၫဒၪအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

ဘၪနီၪလဲၫစွါဘဲၫ ဆၧလၧဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪနီၪ ၦလၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဒဲ ကဆါယွၩအကျၩ အီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭ အဂုးအခၧၫ့ မွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪထီးအလူၬအဂး ကဆါယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ထံၩၥိၭအဂ့ၩထုၬ တၡါနီၪလီၫႉ ၦၡၩအဆၧၥၭမၧၫ့ ထၧၫ့ထီယၫဖၧၩ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩၥံၪအီၪ လမံၩ့ဘၪလမံၩ့, လဘျၩ့ဘၪလဘျၩ့အကၠီၩ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအဂဲးမွဲဂ့ၩ, ဆၧအဂ့ၩအဂဲးမွဲဂ့ၩ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩအကျၩ ၦၡၩၥံၪနီၪ ကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

            ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧအဖၫ့ခိၪ ပန့ဘၪဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩအကၠီၩ့ ပကဘၪစံၭခိးစံၭတၩ ကဆါယွၩအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အ့ၪပဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့စွါဘဲၫ ပကဘၪစ့ၭကဆါယွၩ ယွၩဧ့, ယၥၭမဲၪဆၧလီၫႉ ဖ့ၪအ့ၪယၧၩ ဆၧမၩဆၧၩ့လါဆံၭႉ အ့ၪပမၩမၪဘၪ ကဆါယွၩမွဲဂ့ၩ, ပနဲၩ့ပဎီၩ့ၦၡၩၥံၪမွဲဂ့ၩ, ပနၫ့ဆါဒၪပၧၩမွဲဂ့ၩစွါဘဲၫ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪ ကဆါဧ့, ကွဲၪဖျါဘၪယၧၩလၧ ဆၧယၫ့ၥၭဖၧၩ့လါဆံၭနီၪလီၫႉ

            ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ အဂ့ၩဒိၪထုၬ အဆၧမၩအကၠီၩ့ ၥိၫ့ပၧၩလၧ ယွၩအစူၪဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫဆၧလုထၪ့လမံၩ့လီၫႉ ကဆါယွၩအစူၪနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧဆၫအဎိၩ့လး လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧအဎိၩ့လးယီၩ အီၪက့ၪထၬ ဆၧအဲၪလၧ ၦၡၩၥံၪအဖၫ့ခိၪ မွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ, ၦဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪအဂး ပကဘၪအီၪက့ၪလၩ့ထၬပၥၭ တၡါဒ့ၭအလးနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါယွၩအစူၪဖၧၩ့လီၫအကၠီၩ့ ပဘၪလ့ၩဝံၩ့ဝၩ့အလး လလိၪဘၪနးစီၪ့အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪအ့ၪဘၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖု၀ဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪကိၭနံၩကိၭဂၩဒ့ၭ အီၪက့ၪလၩ့ထၬ နၥံၪအၥၭလၧ ကဆါယွၩ အစူၪဖၧၩ့နၧၩ့ဝ့ၫဒၪ ကိၭနံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

12 + 5 =