ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪအဂး ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪအဂး ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ပၥုၪ့ထၪ့ကန့ဝ့ၫဒၪအဂး ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭ ကြၨၭမၩဝ့ၫဒဲ လကြၨၭမၩဘၪဝ့ၫ နံၫမံၩ့အဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဆိၫဂု ပလကြၨၭမၩဘၪ ကမံၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧလဂ့ၩဆၧလဘၪၥံၪအဂဲး ပလလီၩဘၪအဂးနီၪလီၫႉ အဂုထုၬ ပလီၩပချဲၩ့ ပဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ လမွဲဘၪ ဘဲၫၥိၭ မၩဘၪထံၭဘၪ ၦၡၩၥ့ၪ ကျီၩ့ၥၪၥိၭအ့ၬနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪထီးအလူၬယီၩ ၦဂူၫဂၩ အဆၧလဂ့ၩဆၧလဘၪဘၪ ပလီၩအ့ၬစွါဘဲၫ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ကဂုထၪ့အၪထၪ့ အၪနဲၪ့န့ လခီၩအိၩနီၪလီၫႉ လခဲၫထုၬ ပကြၨၭမၩဘၪဝ့ၫကမံၩ့နီၪ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂး ပကအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧဂီၩ့ ပကဘၪမၩဒၪမ့ၬလၧ ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ အကဆါ ကဆါဎြံၬအီၪ ပအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧဂီၩ့ ပကကျ့ၭစၨၭၥုၪ့ထၪ့ကၠၭ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့လၧ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ႇ ပနဲၩ့ပဎီၩ့ဖၧၩ့ႇ လၧကၠီၩ့ဒဲ ဆၧမၩလးဖၧၩ့နီၪလါဆံၭႉ စထၪ့လၧ မုကနံယီၩ ၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩလဖၪ ပအဲၪကွံၩအၪ့အူၭၥ့ၪဝ့ၫဒၪအဂး ပကကျ့ၭစၨၭကၠၭလါဆံၭႉ ပဂဲးဆၭဘၭဆၭလဖၪ ပမၩၥၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဂီၩ့ ပၥုၪ့ပၥၭ ဆၧအဂ့ၩအဘွၩ ကဂုထၪ့တၭ မွဲပအၪ့နၩ့ဖ့ၪလၫ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ကန့အဂး ပကကျ့ၭစၨၭကၠၭလါဆံၭႉ ပဒီၪနါခိၭနၪဘၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အရ့ၩဒိၪဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ လဖၪယီၩဂီၩ့ ခိၪမၬခိၬမၬ ပကဖီႇ ပကယိကဒၩထဲၩ့စွါဘဲၫ ပကလီၩ့ဎွါဒၪန့ၩ ၦဂူၫဂၩ အဆၧမၪလမွဲဘၪနီၪဂီၩ့ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ပနၫ့ဆါဒၪပဝ့ၫမွဲဂ့ၩႇ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪႇ ပထၧၫ့ထံၩထၧၫ့ၥိၭၥံၪအဂး အဂ့ၩထုၬ ပအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧဖ့ၪဆၧၫ့လၩ့ၥၭကန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ပအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫနီၪၥိၭကန့အဂး ပကအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအကဆါအအီၪလါဆံၭႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬအဖၫ့ခိၪ မွဲလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလါဆံၭႉ    

Add new comment

3 + 1 =