ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကန့ထၪ့အဂး ပကကျ့ၭစၨၭဘဲၫၦဆံၫ့ဎံၪၥိၭအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကန့ထၪ့အဂး ပကကျ့ၭစၨၭဘဲၫၦဆံၫ့ဎံၪၥိၭအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ဆၧဒုၭဆၧယၩလဖၪဒဲ ဆၧၥုၪ့နီၩ့ၥၭနီၩ့ အဆၧမၩလဖၪ ဂဲၫအၪထၪ့ အၪအၪလ့ၬအကၠီၩ့ မွဲပကန့ထၪ့ ဆၧကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ ဖၧၩ့ၥၭအကၠီၪ့အဖျီၩ့လၧ ၦဆံၫ့ဎံၪအၥၫ့ၥံၪအီၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪထၬဆၧ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ ၦလၧအဒိၭန့ထၬ ထံၫဂဲးခးဂဲး အမူၩဒၩ ခိၪနါလဖၪၥံၪ အၥၭခံဖၧၩ့ ကိၪ့ထၪ့ ဆၧဒူၭဆၧယၩအဂး လမွဲဘၪဂီၩ့ ကဘၪမွဲဝ့ၫလၧ ၦလၧအမၩကဲၪထၪ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ၦၡၩၥံၪနီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦၡၩၥံၪထီးအလူၬအဂး ပဝ့ၫၥံၪအလိၪ မွဲဝ့ၫလၧ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ယီၩ ကန့ထၪ့အဂး ခးခိၪနါလဖၪ ကဘၪကျ့ၭစၨၭမၩဝ့ၫ လူၬဂဲးလူၬဘၭအဂး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫ အရ့ၩဒိၪထုၬနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪ ထံၫဖိၪခးဆါၥံၪနးဆ့ လၧပၥၭခံဖၧၩ့ ပကဘၪအၪ့န့ထၪ့ ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬလၧ ၦဆံၫ့ဎံၪၥံၪ အပၩရမံၫႇ အဆၧမၩဖျီၩ့တၭ ပနၫ့ဆါဒၪပဝ့ၫအဂးႇ ပဂံၪ့ဒီၪ့အဂးႇ ပနဲၩ့ပဎီၩ့အဂးႇ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂး ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ကန့ထၪ့ ချဲၫ့ချံၭထုၬအဂး လၧဆၧအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧအဖၧၩ့ ပကကျ့ၭစၨၭလါဆံၭႉ ခးခိၪနါၥံၪအဂးနးဆ့ ပကနၪ့ထၪ့ အၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧလါဆံၭႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၩ့ယွၩဝ့ၫဒၪလၧ နၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭ အဖၫ့ခိၪလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 0 =