ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩဒဲ အနဲၩ့အဎီၩ့ဆုးကျိၭလိၬၥၭအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့  ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ  အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ  ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩဒဲအနဲၩ့အဎီၩ့ ဆုးကျိၭလိၬၥၭ  အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪအဂး  န့ၫခၠၧၫ့ဆၧန့ၥၫ  ဖးဖီၩ့လုၫဎံၫလါၥ့ၪအဂးဒဲ  ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ ဆၧန့ၥၫနီၪ အီၪအလး  ကိၭဒီၪ့နီၪလီၫႉ ပဆၧန့ၥၫ ထီးအလူၬယီၩ   မွဲဝ့ၫဒၪတဝၫ့ဖိၪၥံၪႇ ဝံးဖိၪၥံၪအဆၧန့ၥၫနီၪလီၫႉ  ဆၧခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့ယီၩ အီၪဝ့ၫဒၪ အကၠီၩ့နီၪ  ပၥုၪ့ထၪ့ဝံးဒိၪႇ ထၭဒိၪနီၪလီၫႉ  လကၭဒ့ၭဘၪႇ  အဝ့ၫၥံၪရိလၩ့ဎီး  ဝံးလးလံၩၥံၪႇ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့ အလးလံၩၥံၪဂီၩ့  ကဆံၫ့ဖျ့ၪအဂး  ၥုၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဝံးအၥၫ့နီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပၥုၪ့ထၪ့ဝံးအၥၫ့ဒၪဆၧ  အလးနီၪပအီၪမုၬဧၪႇ  ကြၨၭပအီၪ အလးဧၪနီၪ ပကဘၪ  အၪ့ဎၬဆီၫ့မီၫ့လၩ့ပၥၭနီၪလီၫႉ အရ့ၩဒိၪထုၬနီၪႇ  ဆၧဖးဖီၩ့ၥံၪႇ  ဆၧဆၧးဎံၫဆၧလၩ  ဆၧန့ၥၫထီးအလူၬနီၪ တဝၫ့ဖိၪၥံၪကဘၪယိဂ့ၩယိဘၪ အတၩလၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪပၧၩ့ထၬ  အနဲၩ့အဎီၩ့  လကၭဒ့ၭဘၪႇ ပကဘၪယိဂ့ၩယိဘၪ  ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩဒဲ ဆၧန့ၥၫ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩဒဲ  ဆၧန့ၥၫၥံၪယီၩ ထုၭန့ၦၡၩန့ဝ့ၫ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ  ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ  ၦၡၩဒဲအနဲၩ့အဎီၩ့ ဆုးကျိၭလိၬၥၭဖၧၩ့နီၪ  ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩယီၩ  ပအီၪပဲၩထၬလန့ဘၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦကဲၪၦၡၩၥံၪလဖၪယီၩ  ပအဲၪဒိၭ ဆၧအၥၫ့စွါဘဲၫႇ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩၥံၪႇ  ဆၧန့ၥၫၥံၪယီၩ ကလၩ့မၬခွံၬဒၪပၧၩ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ဆၧလၧၦကဲၪၦၡၩနီၪ  ပကဘၪယုၬယၪ့  ၦၡၩအခွးအယါႇ အဆၧန့ၥၫဒဲ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ၦနၫ့ဆါအဂး  ပမၩဂၭဂီၩ့န့ၩခၠၧၫ့ အနဲၩ့အဎီၩ့စွါဘဲၫႇ  ပန့ၩခၠၧၫ့အဝံအစၧၩ့ ကလၩ့မၬခွံၬဒၪပၧၩနီၪလီၫႉ  ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ  ဂဲၫလၧတဝၫ့ဖိၪၥံၪအီၪအလးဂီၩ့  မၩန့ထၪ့တဝၫ့ဖိၪ  အဖူၫအဖံၫ ဖ့ၪလၫ့ထး  အဝ့ၫၥံၪ အဆၧန့ၥၫ  ဖံၬလးနီၪလီၫႉ  အဝ့ၫၥံၪယီၩ အၪ့န့တဝၫ့ဖိၪၥံၪအဖံၬလးနီၪဂီၩ့  ကခုၪ့ဖံၭအိၩလိးလဲၫ့အဂး ၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ  ပတဝၫ့ဖိၪၥံၪကဒီၪ့ယီၩ  အဝ့ၫၥံၪ  အမိအဖါဒဲအဖူၫအဖံၫၥံၪ  ဖ့ၪလၫ့ထး အဆၧန့ၥၫ ထီးအလူၬနီၪ ဘၪဖျါဖျ့ၭခွံၬဝ့ၫဂီၩ့  ဘၪစဲၪ့ဖၭထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ  ပကဲၪဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪထီးအလူၬ  ပဆၧန့ၥၫအီၪဝဲၩထၭကဒီၪ့နီၪ ပကဘၪယိဂ့ၩယိဘၪ ပတၩလၫ့အီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ  အဆၧၥီၫ့ဆၧၥၫ့အီၪဝ့ၫဒၪ  ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ  ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လါဆံၭႉ 

Add new comment

5 + 2 =