စူၫယၫထုၪနီၪ ပဘၪအီၪက့ၪထၬလၧ ကဎံၫလၩအဂးလီၫမွဲအ့ၬ

အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩ လၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ စူၫယၫထုၪ့နီၪ မွဲပကဘၪအီၪက့ၪထၬလၧ အဎံၫအလၩအဂးလီၫမွဲအ့ၬ ႉ ပကဘၪ ဆီၫ့မီၪ့ အၪ့ဎၬထၪ့လၩ့ထဲၩ့ဆၧအဂးနီၪလီၫႉ ဎြံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪၥံၪအတရၩနီၪ စူၫယၫထုၪ့လပၫဘၪစွါဘဲၫ ကဲၪထၪ့တရၩလၥ့ၪဘၪနီၪလီၫႉ

ပမၩထၬပဆၧ ဒဲၭဘၭလဖၪ ကဆံၫ့ကဖျ့ၫအဂး ပခိးဂဲးခိးဘၭၥဲၫပၧၩ ကဲၪထၪ့လၥ့ၪဘၪနီၪ လီၫ ႉ ဆၧလၧစူၪယၫထုၪ့နီၪ ဆၧလုဂံၪ့အဆၧဎံၫဆၧလၩအဂး ပကဘၪအီၪ က့ၪထၬမွဲအ့ၬ ႉ ဆၧလၧစူၪယၫထုၪ့နီၪ ယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ မွဲဝ့ၫလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၫ ယီဟၫ့ဖၧၩ့ ကွ့ၭထုၬဖျီၪထၪ့ထၬဝ့ၫ ယမွဲၦလဂၩနီၪ နၥံၪအ့ၪ လနဲၩဘၪတၭႇ နၥံၪမိၥံၪလၧ နၥံၪအဆၧဒဲၭဘၭဖၧၩ့လီၫ ႉ ထီးနီၪလဖၫ့ နၥံၪ အ့ၪဘီၩ့ထၪ့ၦၡၩအဖိၪခွၫတၭ ႇ ယမွဲပလၫလဂၩလဲၪနီၪ ႇ နၥံၪမိၥ့ၪယၫလီၫႉ

ကဆါဎြံၬ ဆုးလီၩဖျီၪထၪ့ဆၧချဲၩ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ ယွၩအဖိၪခွၫ ယ့ၫၡူၬနီၪ ဆၧၥၭမၧၫ့အဆိၩအကၠၪ ပကန့ထၪ့ဘၪအဂး အၪ့န့ထၪ့ထဲၩ့ ပဆၧဒဲၩဘၭၥံၪ ႇ ပၥၭအဆၧထၪ့ထီၫၥံၪ ႇ ပၥၭအဆၧဆုးလၩ့အီၪဖၧၩ့ၥံၪ ႇ ဆၧဂုးခၧၫ့လအီၪဘၪနးမံၩ့ဖၧၩ့ၥံၪ ႇ ပအီၪဖျါထုၬလန့ဘၪ ပဆၧလိၪလဖၪၥံၪ ထီးအလူၬအဝ့ၫအၪ့န့ထၪ့ခွံၬအ့ၪပၧၩနီၪလီၫႉ ဎြံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩၥံၪ အတရၩ နီၪ စူၪယၫထုၪ့လပၫဘၪ လကဲၪၥ့ၪဘၪၥိၭ ႇ စူၪယၫထုၪ့နီၪနးဆ့ ဎြံၬကဆါ လပၫဘၪ လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ဎြံၬဖိၪၥံၪအတရၩဒဲ စူၪယၫထုၪ့ ႇ စူၪယၫထုၪ့ဒဲ ကဆါဎြံၬ ပအီၪက့ၪပဲၩ့ထၬ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ဎြံၬဖိၪၥံၪအတရၩနီၪ ပကဘၪ အၪ့ဎၬအဂးလီၫ မွဲဧၪအ့ၬ ႉ ပကၬဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ဂီၩ့ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ က ဘၪဖီၪထၪ့ၥၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဎြံၬဖိၪၥံၪအတရၩနီၪ မွဲဝ့ၫ ၦၡၩအဖိၪခွၫ လဂၩဂီၩ့ ပဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ကန့အဂး ဂဲၫလၩ့လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ စူၪယၫထုၪ့နီၪ ပကဘၪအၪ့ဎၬထၪ့ထဲၩ့ ပဆၧဒဲၩဘၭအကၠီၩ့ ပန့ထၪ့ ဘၪ ပဆၧဆၫလဖၪၥံၪအဂဲးဂီၩ့ ပဆၧဆၫလဖၪၥံၪယီၩနီၪ ကဆါဎြံၬ ထိးဆၫခ့ၭအ့ၪထဲၩ့ပၧၩဂီၩ့ ဘျၩ့ဘျၪထဲၩ့အ့ၪပၧၩအကၠီၩ့ ႇ စူၪယၫထုၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫ ယွၩအဆၧလၩ့ဆၫ့ ႇ ပဆၧဒဲၩဘၭလဖၪၥံၪနီၪ အီၪဝ့ၫလၧ စူၪယၫထုၪ့ဖၧၩ့လီၫ အကၠီၩ့ ႇ အ့ၪပထၪ့ယိလၧ စူၪယၫထုၪ့လီၩ့စွါဘဲၫ ပကဒၪ ဘၪ ဎြံၬကဆါ အဆါဆၫၥံၪဂီၩ့ ပဆၧဆၫနးဆ့ ကဘျၪထဲၩ့အကၠီၩ့ ႇ ပကန့ထၪ့ထဲၩ့ ဘၪ ဆၧဘျၪထဲၩ့ၡီၩ့ထဲၩ့အကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအဆၧၥီၫ့ဆၧၥၪ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭ အဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪ နၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

 

Add new comment

10 + 9 =