ဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪဧႉ ဒီၪနါခိၭနၪ လိၬၥၭလါဆံၭႉ

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪ နၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪနီၪ  ဆၧဒီၪနါခိၭနၪလိၬၥၭ က ဘၪအီၪဝ့ၫအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧဆၫဆီၪ့ၥံၫဆီၪ့ကဲၪထၪ့ ခံၫ့ခၫဆၧၫ့ထီ ဘဲၫယီၩ မၩ ဘၪထံၭ ဘၪနဲၪ့ ၦၡၩၥံၪ အၥုၪ့အၥၭအီၪဝ့ၫ ဒၪ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဆၧဆၫ မၩ ဘၪထံၭ ဘၪနဲၪ့ ဆၧ ဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ ပနါဂၧၫ့ ဘၪ ၦၡၩၥံၪ အဆၧဂၪ့အုၩဂၪ့ထိၬ အီၪဝ့ၫဒၪအလးဎံၩ့လၩ့ယၫနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ပကဘၪ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪ ဘၭအ့ၪ ၦၡၩၥံၪ ဆၧချဲၩ့ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပဒီၪနါခိၭနၪဆၧၥ့ၪနီၪ ပကန့ထၪ့ ဘၪ ဆၧအဂဲးအဖး အတီၩအလီၩ့ အဂး မွဲဝ့ၫ ဆၧအဂ့ၩဒိၪထုၬ အဆၧမၩ ႇ ဆၧမၩအခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့ အလးမွဲဝ့ၫလီၫႉ အ့ၪပကလီၩ့ဎွါ ဆၧအတီၩအလီၩ့စွါဘဲၫ ပက ဘၪစၭထၪ့လၧ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪဆၧ အဆၧမၩနီၪလီၫႉ

          ဆၧဒီၪနါခိၭနၪ ကအီၪအဂးနီၪ ပကဘၪဖ့ၪအ့ၪ ဆၧထိးၥၭလၧ ၦၡၩၥံၪ အီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭ အဆၧမၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭလိၬၥၭ ကအီၪအဂး ႇ ၦၡၩၥံၪ လဂၩဘၪလဂၩ ကအီၪ ဘူၭထဲး လိၬၥၭ ကန့အဂး ႇ လဂၩ ဘၪလဂၩ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကအီၪအဂးနီၪ စၭထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧဒီၪနါခိၭ နၪလိၬၥၭဖၧၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ၦၡၩလဂၩ အဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫ ကအီၪအဂး ႇ ၡၩအဆၧဆုးကျိၭ လိၬၥၭ ဆၧဖံၭဆၧမၩ မၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫကန့ ဂ့ၩဂ့ၩ ဘၪဘၪအဂးစွါဘဲၫ ဘၪလီၩ့ဎွါမၩလိၪထဲၩ့ ဆၧဒီၪ နါခိၭနၪ ကၥ့ၪဝ့ၫအဂးလိၪဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ

          ကဆါဎြံၬ အနၫ့ဆါဒၪအဝ့ၫနးဆ့ ပက ဘၪဒီၪနါဆၧ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး ဖ့ၪထၬအ့ၪပၧၩ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭနီၪလီၫႉ လံၬဆံၫ့ဎံၪ စလုကၫ ( ၈:၁၈)  ဖၧၩ့ ဘၪဆၧကွ့ၭထၬအီၪဝ့ၫ နၥံၪနါဂၧၫ့ ဆၧ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ ႇ ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ ဘီၪႉ ပက ဘၪဒီၪနါဆၧအဂး လိၪဝ့ၫဒၪ ဆၧအဂဲးအဖး တၡါၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ပၥုၪ့ဒုၩၥၭဒုၩက ဘၪအီၪဝ့ၫ ႇ ဆၧပျီၩဖျ့ၭ က ဘၪအီၪဝ့ၫ ႇ ၥၭအဆၧပျၩ့ က ဘၪ အီၪဝ့ၫ ဒဲ ၥၭဆုးလၩ့ လမံၩ့မံၩ့ဎးလီၫ အဖၫ့ခိၪ လအီၪ ဘၪဝ့ၫအဂး လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧအီၪ ကီၪ့ဖၧၩ့ယီၩနးဆ့ ပကဘၪဒီၪနါခိၭနၪဆၧအဂး ဘၪဆၧကိၭထၪ့ထၬမွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အနီၪမါကကဲၪထၪ့ လ့ၩဖၧၩ့ၥၭလဘီၩ့ယၪ ဆၧအီၪကီၪ့ ႇ ဆၧမၩဆၧၩ့လိၬၥၭအီၪ ဆၧအီၪကီၪ့ ကမွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပအီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ ကန့အဂး ပကဘၪဒီၪနါ ခိၭနၪဆၧ အဆၧမၩ ပကဘၪမၩအၪထၪ့အဂး လိၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫစိၩအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩ ဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

10 + 9 =