ဂံၪ့ဒီၪ့ ဖိၪၥံၪနီၪ မွဲအရ့ၩဒိၪအဂဲး

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအဆၧၥီၪ့ ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ မွဲအီၪဝ့ၫလၧ ဆၧအရ့ၩဒိၪအလးဖၧၩ့ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ ဖိၪၥံၪ အီၪစၭထၪ့အလး (ၡါ )  လရွ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩယီၩ ပၡါ ယၡါ အီၪဝ့ၫဒၪ ကိၭဂၩနီၪလီၫႉ ပဂဲၫကဲၪထၪ့ၦၡၩလၧ မီၪအနိၪ့ထိဖၧၩ့ နးဂၩအ့ၬနီၪလီၫႉ ဆၧယိထွ့ၪႇ ဆၧအဲၪၥံၪယီၩ ပဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩအဂးဆ့ မွဲဆၧအရ့ၩဒိၪလမံၩ့နီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပအီၪဂဲၫကဲၪထၪ့ ၦၡၩလၧ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩအၡါဖၧၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ စၭထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့ၥံၪနီၪ ဖီၩ့ဖျ့ၭဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ လအီၪဘၪလါနၫ့ အီၪၥုၪ့လၩ့ထၬအၥၭလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ

          ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧႉႇ ယွၩဖ့ၪအ့ၪပၧၩ ၦၡၩအဆၧၥၭမၧၫ့ယီၩ လၧအဝ့ၫအဆၧချဲၩ့လမီၪ့ဖၧၩ့ႇ ပဂဲၫကဲၪထၪ့ၦၡၩ ပၧၩလဂၩဎးလီၫမွဲအ့ၬႉ မိဖါနံၫဂၩ အဆၧအဲၪဖၧၩ့ ဖ့ၪအ့ၪပၧၩ ၦၡၩ အဆၧၥၭမၧၫ့ မွဲဝ့ၫလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ပကအီၪဝ့ၫဒၪ ပၧၩလဂၩဎးလီၫ လန့ဘၪတၭ ပဘၪအီၪလၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪ လိၪဝ့ၫ ဒၪနီၪလီၫႉ ပန့ထၪ့ထၬဘၪ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ ပက ဘၪစံၭခိးစံၭတၩ ကဆါယွၩနီၪ လီၫႉ  ယွၩနီၪဖ့ၪထၬအ့ၪပၧၩ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪတၭ အဝ့ၫအၥၭဆိၫ့မုလါအီၪလၧ ၦၡၩၥံၪ ကအီၪလဖျိၪ့ဎး အဂးနီၪလီၫႉ

          ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧႉႇ ပ ဘၪအီၪလၧ ၦၡၩၥံၪ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အကျၩ ပအီၪဝ့ၫ ဘဲၫ ပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ ကန့အဂး ပက ဘၪကျ့ၭစၨၭ ၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪပၥၭနီၪလီၫႉ ဆၧလၧ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ လဂၩ ဘၪလဂၩ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪလိၭၥၭ ကအီၪအဂးႇ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪအ့ၪလိၭၥၭ ကအီၪအဂးႇ ပအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ႇ ပလ့ၩပထဲၩ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကန့အဂးႇ ပဒုၭဆၧၫ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကန့အဂး ပက ဘၪၥီၪ့လိၪ နဲၪလိၪပၥၭနီၪလီၫႉ ဆၧလၧ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭလိၭၥၭက ဘၪအီၪႇ အၪ့အီၩအခံၪ့ဆ့ က ဘၪအၪ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ အခံၫ့ က ဘၪအီၪဝ့ၫ လကၭဒံၭ ဘၪ မိဖါဒဲဖိၪလံၩၥံၪႇ ထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲၥံၪႇ လၧဖံၫဖူၫၥံၪ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭ က ဘၪအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ စလုကၭ (၂:၄၈)  ဖၧၩ့ မိမၫရံၫ အဖိၪခွၫ ဖိၪၥၪယ့ၫၡူၬအီၪထးလၧ ဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့တၭ စ့ၭ ဘၪအဖိၪခွၫ ဖိၪၥၪယ့ၫၡူၬ “ ဖိၪဧႉႇ မွဲ ဘၪနီၪနမၩပၧၩ ဘဲၫယီၩလဲၪႉ ယိခွါႇ နဖါဒဲယၧၩယီၩႇ ပၥုၪ့အုၭပၥၭအုၭတၭႇ ပအၪ့ဎၬယူၭနၧၩယူၭ” မိမၫရံၫ အဆၧချဲၩ့ယီၩ အ့ၪပကယိ ထံၫထံၫဆၭဆၭစွါ ဘဲၫ “ နဖါဒဲယၧၩ” ဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ မွဲ လီၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫ “ ယၧၩဒဲနဖါ” မွဲအ့ၬႉ အီၪက့ၪထၬ အဝ့ၫလၧ အမ့ၬယၫထုၬမွဲအ့ၬႉ အီၪက့ၪထၬဂူၫဂၩၥံၪလၧ အမ့ၬယၫႇ အၪ့ဎၬအ့ၪ ဂူၫဂၩၥံၪ အဂး ပဒၪ ဘၪနီၪလီၫႉ အ့ၪပအီၪက့ၪထၬလၩ့ပၥၭလၧ အမ့ၬယၫထုၬစွါ ဘဲၫ ပကကဲၪထၪ့ ၦအပၧၩ့ကဆါ နီၪလီၫႉ အ့ၪပကအီၪ ဆုးကျိၭလိၬၥၭလၧ ၦအပၧၩ့ဆၧအကဆါအလးစွါ ဘဲၫ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့နီၪ ကယဲၩ့ထၪ့လၧ ပအီၪနီၪလီၫႉ ဆၧဒီၪနါခိၭနၪလိၬၥၭဆ့ ကလၩ့မါခွံၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          ပကဘၪဒီၪနါလိၬၥၭအလးနီၪ အ့ၪပလီၩ့လိၬၥၭ အဂဲးအဖးစွါ ဘဲၫ ကကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧလၩ့ဖၭနီၪလီၫႉ ဆၧယိထွ့ၪမၩဆၧၩ့လိၬၥၭ က ဘၪအီၪအလးနီၪ အ့ၪပကယိလၩ့ဒၪန့ ပၥၭလီၫ ဂီၩ့ႇ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဎိၭလိၬၥၭက ဘၪအီၪအလးနီၪ အ့ၪပကအီၪပဲၩထၬပၥၭလၧ ပခွ့ၩဒိၭနါလီၫစွါ ဘဲၫ လကဲၪထၪ့လၧၩ့ ဘၪ ဆၧအဂ့ၩနးမံၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ မုနံၩကနံၩ အခံၫ့အ့ၪလူၬကကၠၪ ကအီၪထးဝ့ၫ ဒၪ ဎူၫဎူၫဎၩ့ဎၩ့ မုၬမုၬလၩလၩအဂး ပက ဘၪကျ့ၭစၨၭအီၪ အကၠီၩ့ႇ လၧဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့ ဆၧအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့က ဘၪအီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫ အ့ၪ ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

 

Add new comment

2 + 2 =