ဂီအထီ ပကဘၪမၩဆံၫ့မၩဖျ့ၫ ပၥုၪ့ပၥၭအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဂီအထီ ပကဘၪမၩဆံၫ့မၩဖျ့ၫ ပၥုၪ့ပၥၭအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပနါဂၧၫ့ယံၫယါဘၪ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ လၧစယီဟၫ့ကွ့ၭထၬဝ့ၫ ၂: ၁၃-၂၅ဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬနီၪ ဘူၭထၪ့လၧ ၦယုဒၫဖိၪ အဘိၪ့လ့ၩဖၬတၭ လ့ၩထၪ့ဝ့ၫႇ ထီၩ့လၧယရုစလံၫ့အခံၫ့ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ ၦအၪ့ဆၫချီၥံၪႇ ၥိၪၥံၪႇ ထိၪလွံၥံၪဒဲ ၦလၧအအၪ့လဲၩစ့ၩၥံၪ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧ ဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ ဒၪဝ့ၫဆၧလဖၪၥံၪနီၪ ကထံၪဎးလီၫ နၫ့စဲၪ့လၫ့ခွံၬဝ့ၫလၧ အဖါအဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪအကၠီၩ့ ပနါဂၧၫ့ယံၫယါဘၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪ ကဆါဎြံၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကၠဲၬအဖိၪအဒံၪၥံၪႇ အဂံၪ့ဒီၪ့ၥံၪ အီၪဝ့ၫဒၪ မွဲလၧ ဆၧလုဂံၪ့ႇ မွဲလၧ ၥရိၬလဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬ လမိဒုၭကဲၪဘၪလၧ ၦၡၩ အၪ့ဆၫဆၧအလးနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဂီအထီဖၧၩ့ယီၩ လၧပၥၭခံဖၧၩ့ဒဲ ပနဲၩ့ပဎီၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဘဲၫၥိၭဆၧအၪ့ဆၫဆၧအလး လမွဲဘၪတၭ ကဘၪမွဲဝ့ၫဘဲၫ ဂံၪ့ဒီၪ့မုၬမုၬလၩလၩကဖျိၪ့ၥိၭအဂး ပကဘၪၥုၪ့ထၪ့ဝ့ၫအဂး ကဆါဎြံၬ ကိၭဖံၭၥိၭထၬ ပဝ့ၫၥံၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ ထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭနီၪ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪ စယီဟၫ့ဘၪစကွ့ၭထၬဝ့ၫ ၂: ၁၃-၂၅အဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬနီၪ လၧဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့ ၦလၧအၪ့ဆၫဆၧလဖၪနီၪ လၧအဝ့ၫဒၪအဖါအဂံၪ့ဖၧၩ့ ဆၧယူၭယၪ့ပၭကၩ လအီၪဘၪနီၪအကၠီၩ့ နၫ့စဲၪ့လၫ့ခွံၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ အခီၫပယီၫနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ လၧဆၧဆံၫ့ဆၧဖျ့ၫအအီၪထုၬ အလးအကျဲၩနီၪ ဘဲၫၥိၭဆၧအၪ့ဆၫဆၧအလးၥိၭ ၥလိၪၥလံၬအလးၥိၭ လမၩဘၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အၡါမၬနီၪ ကဆါဎြံၬနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့ လကၭဒံၭဘၪ လၧပဝ့ၫၥံၪ ပၥၭခံဖၧၩ့န့ဆ့ၭ အီၪမၧၫ့ထၬၥၭနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ကဆါဎြံၬ အီၪဝ့ၫဒၪအလး မွဲဝ့ၫဒၪ ပၥုၪ့ပၥၭနီၪ ပကဘၪ အီၪက့ၪထၬ ဆံၫ့ဆံၫ့ဖျ့ၫဖျ့ၫဒဲ လကၭဒံၭဘၪ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဂးန့ဆ့ၭ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ဘဲၫၥိၭဂံၪ့ဒီၪ့ မုၬမုၬလၩလၩၥိၭအဂး လိၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ဘၪထွ့ၫလၧ ဂီအထီ ပကဘၪ အီၪက့ၪထၬ ပၥုၪ့ပၥၭ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ထၨၪယီၩနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကိၭဂၩဒ့ၭလါဆံၭႉ

 

Add new comment

1 + 0 =