ဂီအဆၧၫ့အထီ မုနံၩ(၄၀) အထးဖၧၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၫအဂဲး

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဂီအဆၧၫ့အထီ မုနံၩ(၄၀) အထးဖၧၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဂီအဆၧၫ့အထီဖၧၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၫစွါဘဲၫႇ

- ၦဂူၫဂၩကဘၪထိးဘၪဆၫ ဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ ပကဂၭဎ့ၭဂီၩ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭ ဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ ပကဘၪချဲၩ့ဝ့ၫလီၫႉ

- ပအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧၥုၪ့လၩ့ဆါၥၭလၩ့ဆါႇ ၥုၪ့အုၭၥၭအုၭအ့ၬဂီၩ့ လၧပနဲၩ့ပဎီၩ့ၦၡၩအဂ့ၩအဒိၪၥံၪႇ ဆၧအထၧးအလၧး အဂ့ၩအဘၪလဖၪအဖၫ့ခိၪ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬပၥၭလၧ ဆၧစံၭခိးစံၭတၩနီၪလီၫႉ

- လၧခဲၫ့ကမံၩ့နီၪ ပကဘၪဂၭဎ့ၭ ဆၧၥၭထၪ့ဆၧမၩၥုၪ့မၩၥၭလဖၪၥံၪဂီၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့နီၪလီၫႉ

- ဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭဖၧၩ့ ပၥၭလၧအဒၪဆၧအအၧၩ့နီၪ ပကဘၪဂၭဎ့ၭဂီၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧယိလါလၧၫ့လၧၫ့ဎွ့ၩဎွ့ၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

- ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ထီလၧယၫအဂး ဆၧအၪ့ယိခဲၫ့ကံၭလဖၪနီၪ ပကဘၪမၩလၩ့ၡၩဂီၩ့ ဆၧဆူနဲၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့ ပထီလၧယၫနီၪ ပကဘၪဖ့ၪလၫ့ထၬလၧ ကဆါယွၩအစူၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

- ဆၧကိၭမံၩ့ကိၭဆံၩ့ဖၧၩ့ ပၥၭလၧဆၧဆိၪလၩ့ၥၭႇ ဆၧအီၪက့ၪဆၧမၪနီၪ ပကဘၪခွံၬၡိၭဂီၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဆၧၥုၪ့တီၩၥၭလီၩ့နီၪလီၫႉ

- လၧခဲၫ့ကထံၪနီၪ ဆၧခိဆၧဝီၩ အဒၨၭလၩ့ထၬပၧၩ ဆၧမၩလဖၪနီၪ ပကဘၪမၩလၩ့ၡၩဂီၩ့ ပကဝံဖဲၫဆံၩ့ဎံၪႇ ပကအၪ့က့ၩဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ကဆါယွၩအီၪတၭ ပကဘၪမၩလၩ့ၡၩ ဆၧခိဆၧဝီၩလဖၪၥံၪနီၪလီၫႉ

- လၧခဲၫ့ကမံၩ့နီၪ ဆၧမ့ၬလဲၩဆၧႇ ဆၧမၩလၧပဘၪထိးက့ၭဆၧမၩၥုၪ့မၩၥၭလဖၪနီၪ ပကဘၪမၩလၩ့မါခွံၬဂီၩ့ လၧပၥၭခံဖၧၩ့ ပကဘၪမၩမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ ဆၧၥုၪ့ဎွံၪၥၭထိၬႇ ဆၧမုၬဆၧလၩနီၪလီၫႉ

- ဆၧအဲၪလၩ့ၥၭ ၥၭလမံၩ့ဎးလီၫ ပအီၪမၧၫ့အ့ၬဂီၩ့ ၦဂူၫဂၩၥံၪအဖၫ့ခိၪ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬပၥၭ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭနီၪလီၫႉ

- အနီၪကမံၩ့နီၪ ဆၧစၧၩ့ထၬဆၧမၪႇ ဆၧမ့ၬလဲၩၥ့ၪၦၡၩလဂၩ အဆၧမၩလဖၪနီၪ ပကဘၪခွံၬၡိၭဂီၩ့ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ ဘဲၫဆၧဘၪလိၬဎွ့ၩဎီၩ့အီၪ ၦၡၩလဂၩၥိၭနီၪလီၫႉ

- လၧခဲၫ့ထုၬကထံၪနီၪ ပဝ့ၫလဂၩဎးလီၫ ပချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧအဆၧမၩနီၪ ပကဘၪဂၭဎ့ၬဂီၩ့ ဆၧမၩလၧအဒိၪနါခိၬနၪ ၦဂူၫဂၩ မွဲဆၧမၩလဖၪယီၩ ပကဘၪအၪ့လုထၪ့လၧ ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

မွဲဆၧနီၪ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ဂီအဆၧၫ့အထီဖၧၩ့ ဘဲၫၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬၥိၭ မွဲနၥံၪအီၪၥၭမၧၫ့ၥ့ၪဝ့ၫဒၪ ကိၭဒ့ၭကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

6 + 8 =