ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩဝ့ၫဒၪနီၪ ကကၠၪကဆါ ၦၡၩၥံၪ လီၩဝ့ၫ “ပဝ့ၫၥံၪယီၩ ပအၪ့ဂူၪ ၦၡၩအဆၧအ့ၬႇ ပမၩၥံၪ ၦၡၩအၥၭအ့ၬႇ ပမၩဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ ၦၡၩအ့ၬ” လီၩဝ့ၫဒၪ ကိၭမံၩ့ဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ ပမၩဝ့ၫဒၪ ကဆံၭကခ့ၭဒ့ၭနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ မိလၭဝ့ၫ လၧပမၩနၧၩ့ဝ့ၫဒၪႇ လၧပမၩန့ဝ့ၫဒၪ ဆၧလဖၪၥံၪနီၪ ပကဘၪမၩ အအၪထုၬႇ အဂ့ၩထုၬအဂး ကိၭဖံၭၥိၭထၬ ပဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆံၭဖိၪအ့ၬဂီၩ့ အဲၪကွံၩအဲၪလၩ့ဆၧ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ  ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ အထုၬလအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧလၧတီၩလီၩ့ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ဖျီၫ့ခွံၬဝ့ၫဒၪ ဆၧထိၪဆၧတွၭလဖၪဂီၩ့ မွဲဝ့ၫလၧ အဲၪဆၧအဂး လဘျဲၩဘၪ နးဆိၬနးကၠၪအ့ၬနီၪလီၫႉ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ကိၭကၠၪဒ့ၭ အထုၬလအီၪဘၪဂီၩ့ ဒုၭနဲၪထၪ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကဆံၭကခ့ၭ လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ကဆါဎြံၬနီၪ လၧထုၪ့စူၪယၫလီၩ့ ၦလၧအမၩၥံၪအဝ့ၫဒၪ ၦလဖၪၥံၪနီၪ လၧဆၧကွဲၪဖျါဆၧအဖၧၩ့ နဲၪဖျီၪထၪ့ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ အရ့ၩဒိၪထုၬ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫနီၪ ပကဘၪ လီၩမၩဖိၬထွ့ၫဝ့ၫအဂး လုထၪ့ထၬၥၭနီၪလီၫႉ မနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ဘဲၫၥိၭကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩအီၪၥိၭ ပဝ့ၫၥံၪနးဆ့ၭ လဂၩဒဲလဂၩ ပကဘၪအဲၪကွံၩလိၬၥၭအဂးနီၪလီၫႉ ဘဲၫၥိၭဆၧအဲၪယီၩ ဆူနဲၩတီၩလီၩ့ ဆၧၥၭမၧၫ့ဒဲ ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့လဖၪနီၪ မၩလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ ဘၪထွ့ၫဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဂဲး မွဲနၥံၪကၥ့ၪယၫဘၪအဂး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ ထၨၪယီၩနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

9 + 10 =