ကဆါဎြံၬမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫၦၡၩၥံၪ အဆၧယိလါလီၫႉ

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးလူၬၥံၪဧႉ ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩ လၩ့န့ အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၫ့ဆၧၥၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬအဆၧမၧၫ့ထၪ့ ထဲၩ့နီၪ မွဲပဆၧယိလါ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ကၭၥလ့ၬဎြံၬဖိၪၥံၪအဂး စူၪယၫထုၪ့ဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬ ဘၪထိးၥံၫအၥၭဂီၩ့ ၥၧၫ့နံၩလနံၩနီၪ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫတၭ ကဆါဎြံၬမၧၫ့ထၪ့ ထဲၩ့ မုနံၩနီၪ ကၭၥလ့ၬဎြံၬဖိၪၥံၪ အဂး မွဲဝ့ၫ ပၫစကၩဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ ပၫစကၩဘိၪ့မုနံၩ အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ယီၩ မၩလၩ့ဖဲအ့ၪပၧၩ ပဆၧကၪဆၧဂဲၩၥံၪ ပဆၧၡၪ့ဆၧယါၥံၪ လထုၪဎး မွဲအ့ၬ ႉ ဆၧဆၫဆီၪ့ၥံၫဆီၪ့ ဆၧကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ႇ ၡၩခံးဂး အဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ခီၫ့ၡၩဂဲး အဆၧကၪဆၧဂဲၩ ဆုးအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ၦအၡၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ ဘၪဒၪဆၧၡၪ့ဆၧနၬ အၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦအဖီၪ့ထၬစူၪဝဲၩ ဂီၩ့ မၩနၧၩ့မၩစၪဆၧအကၠီၩ့ ၦၡၩအဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪ လၩ့ၡၩဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪၥံၪယီၩ မွဲဝ့ၫ ဆၧလဂ့ၩလဘၪ ဘၪအဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪလီၫႉ ပဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧဖံၭဆၧမၩ လဂ့ၩလဘၪ ဘၪၥံၪယီၩအကၠီၩ့ မွဲပၥုၪ့လၩ့ ဂီၫ့ၥၭလၩ့ဖျီၫ့ လကဲၪထၪ့ဘၪဂီၩ့ ပဆၧယိလါ ကအီၪအဂး ကဆါဎြံၬနီၪ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ ဝ့ၫဒၪလၧ ထုၪ့စူၪယၫ အဆၧၥံၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ပၫစကၩ အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ယီၩ မွဲဖ့ၪ ၥ့ၪယၫအ့ၪပၧၩ မူၭခိၪအၥီၫ့အဂဲးမွဲအ့ၬ ႉ ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪပၧၩ ယွၩအဖိၪခွၫ ကဆါယ့ၫၡူၬ ဎြံၬ အဂဲးမွဲဝ့ၫလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ ကထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦၡၩၥံၪအဂး အၪ့န့ထၪ့ခွံၬ ၦၡၩ ၥံၪ အဆၧမၪ ထီးအလူၬအကၠီၩ့ န့ထၪ့ဘၪ ဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ အလၧၫ့အဎွ့ၩလၧ ဖါကဆါယွၩအီၪ နီၪလီၫႉ

ကဆါဎြံၬ အဆၧမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဖၧၩ့ အဝ့ၫအစူၪအခၪ့ ဒဲအမိၡါ ဖၧၩ့ ဆၧဆၫအဎိၩ့ လးလဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ အီၪက့ၪထၬအဆၧအဲၪလၧ ၦၡၩၥံၪ အဖၫ့ခိၪ အဆၧနဲၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ပမိၡါအဆၧဆၫမွဲဂ့ၩ ႇ ပနးၥၭအဆၧဆၫမွဲဂ့ၩ ကဆါဎြံၬ အၪ့န့ထၪ့ခွံၬအ့ၪပၧၩ အကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪလၧ ဂဲးဆါဘၭဆါဖၧၩ့ လမွဲဘၪဂီၩ့ ပကဘၪအီၪလၧ ဆၧယိလါ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬအဆၧမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ယီၩ ဆၧဆၫဆါၥံၪအဂး ႇ ၦၥုၪ့ၡၪ့ ၥၭၡၪ့ ၦၡၩၥံၪအဂး ဆၧယိလါမွဲဝ့ၫဒၪ ႇ ဖ့ၪအ့ၪ ဆၧၡူၪဆၧဘၩမွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧကၪ ဆၧဂဲၩၥံၪအမံၩ့အစံၩ့အကျၩ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ပဆၧဆူနဲၩႇ ပဆၧယိလါနီၪလီၫႉ ၦအနၧၩ့ဆၧၥံၫဒိၪ ကဆါဎြံၬ အဆၧလၩဖၩ့နီၪ ဆၧဒုၭဆၧယၩၥံၪအဂဲးအကၠီၩ့မွဲဂ့ၩ ႇ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭၥံၪ အဂဲးအကၠီၩ့မွဲဂ့ၩ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအီၪၦၡၩၥံၪထီးအလူၬ ကန့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ဆၧမုၭဆၧၡူၪအဂး မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩလဖၪၥံၪယီၩ အမ့ၬၥၪဖၧၩ့ ဎွ့ၩလၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဘဲၫကဆါဎြံၬ ဘၪယိၬစူၪယၫထုၪ့အခံၫ့ ဆၧအဎၧၫ့ၥိၭဂီၩ့ ႇ အဝ့ၫၥံၪ လဂၩဘၪလဂၩ အဆၧမၩဆၧၩ့လိၬၥၭအီၪလဖၪၥံၪနီၪ မီၪ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫကဆါဎြံၬ နၧၩ့ ဆၧၥံၫဒိၪအဂဲးၥိၭနီၪလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩၥံၪအီၪစွါဘဲၫ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အခံၫ့ဆ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪ ပလကြၨၭၥၭနၪ့ခွံၬဘၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

4 + 13 =