ကဆါဎြံၬနီၪ အဲၪပဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫပအီၪထၬဝဲၩၥိၭအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬနီၪ အဲၪပဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫပအီၪထၬဝဲၩၥိၭအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၪ့ထွ့ၫ အီၪဝ့ၫဒၪ ကမံၩ့နီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ ဆၧဆၪ့ထွ့ၫအနီၪ မနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪ အၥုၪ့အၥၭနီၪ ကြၨၭလမၩဘၪဝ့ၫ အဘျံၭအဘျၪနီၪလီၫႉ ပနၫ့ဆါဒၪပဝ့ၫမွဲဂ့ၩႇ ဂၪ့ခိၪချိၫ့မွဲဂ့ၩ ပမၩဘျံၭမၩဘျၪ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩဝ့ၫဒၪနီၪ ဆၧလၧအလွ့အလဲၫ ဂ့ၩဘၪစဲၪဒဲ ပဖိၬလိၬအၪ့လဲၩထၪ့ဆၧလဖၪနီၪ န့ဝ့ၫဒၪလၧ ဗံၫဒံၫအိၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧပထံၩပၥိၭဖၧၩ့ ဘဲၫနီၪဆၧမၩ ပမၩန့ဝ့ၫဒၪ န့ဆိၭအ့ၬနီၪလီၫႉ ဆၧဂၩ့လနၩ့နၩ့နီၪ ဂ့ၩဝ့ၫဒၪ အၪမၬလ့ၬနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧအနီၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဂ့ၩအဘျံၭအဘျၪနီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩထၬဝ့ၫ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪ ဆၧလၧပၥုၪ့ပၥၭနီၪ ပမၩဘျံၭမၩဘျၪ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ဆၧလၧပၥုၪ့ပၥၭနီၪ ပအၪ့ဎၬ တီၩလီၩ့ဆၧမုၬဆၧလၩအဂး မွဲဝ့ၫဒၪအလးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧပၥုၪ့ပၥၭနီၪ ပအီၪဝ့ၫဒၪလၧ အလးခလဲၪနီၪ ဒုၭနဲၪဝ့ၫဒၪ အလးနီၪလီၫႉ ပနၫ့ဆါဒၪပဝ့ၫ ပၥုၪ့ပၥၭနီၪ ကဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ ကဆါဎြံၬနီၪ ဘဲၫၥိၭပဖိၬလိၬဖိၬဆံၫ့ထၬ အဖၫ့ခိၪဆၧအဂ့ၩအဘၪၥိၭ ၥုၪ့ၥၭ ဘဲၫနီၪၥိၭနီၪ လမိမၩဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ အဲၪပဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫၥိၭၥၪ ပအီၪထၬဝဲၩနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ လီၩထၬဝ့ၫ အီၪဝ့ၫဒၪ လခဲၫ့ကမံၩ့နီၪ ကဆါဎြံၬနီၪ ပဝ့ၫၥံၪ ကိၭဂၩဒ့ၭအဂး ဆၧအၪ့မံၫမး အီၪဝ့ၫဒၪလမံၩ့လမံၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ အၥၭလူၬပဝ့ၫၥံၪအ့ၬအကၠီၩ့နီၪ ကိၥၭနၪ့ဘၪလဂ့ၩႉ အ့ၪမွဲနဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ဆၧၥုၪ့ဂၭဂီၩ့ၥၭဂၭဂီၩ့အခံၫ့ ဝဲထၪ့လံၬဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ ဖီဒၪလၧ ၦလၧဒိၭန့ထၪ့ ကၠဲၬဆၧအကိၭလဖၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ နကဒၪဘၪ စမိစ့ၭနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦလၧအချဲၩ့ဘုၭထၬလဂၩ လါနၫ့ဂ့ၩ ကဆါကၠဲၬ ရွံထၪ့အဝ့ၫနီၪလီၫႉ စအၫဘြဟၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦလၧအၥၭၡါလဂၩနီၪလီၫႉ စယ့ၫရမဲအၫ လါနၫ့ဂ့ၩ အၥၭဆံၭနၬလ့ၪနီၪလီၫႉ စဇခရဲအၫနီၪ အဂၩ့ဖုၪဂီၩ့ အမိၡါဆံၭနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ အထံၫအဖျဲလဖၪ ကဆါဎြံၬ အၪ့က့ၩ ဘၩဆိၪဆၧအခံၫ့ အဝ့ၫၥံၪ မံၪမၪကၠၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ နးမၫရံၫမၭဂဒၫလံနံၫနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦအၪဒၪၥ့ၪယၫထၬ ၦလၧဆၧဒဲၩဘၭဖိၪနီၪလီၫႉ စပီၩလူၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ အလီၩ့မၩနၧၩ့မၩစၪ ဎြံၬဖိၪၥံၪ ၦၡၩလဂၩနီၪလီၫႉ စပံၫတၫနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦလၧအမီၪ့ဘံၭခွံၬ ကဆါဎြံၬလဂၩလါနၫ့ဂ့ၩ ဘၪထိးရွံထၪ့ၥၭလၧ ၥၫ့ဎွၩနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦလၧအဘၪထိးရွံထၪ့ၥၭ ဘဲၫၦၡၩၥံၪအယီၩအၥိၭ ပဝ့ၫၥံၪနးဆ့ၭ ပထိးရွံထၪ့ၥၭန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ ဘဲၫပထံၩပၥိၭလၧ အဆၧမၪအီၪ ပအဲၪၥိၭ အဝ့ၫဒၪန့ဆ့ၭ အဲၪပၧၩ ဘဲၫပအီၪဝဲၩထၬၥိၭနီၪလီၫႉ ၦလၧအနၫ့ဆါဒၪအဝ့ၫ အၪ့လုလၩ့မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ၥၭ ၦကိၭဂၩနီၪ ကဆါဎြံၬအဲၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ကိဖိၬလိၬဖိၬဆံၫ့ၥၭလၧ ဆၧအဘျံၭအဘျၪဘၪနီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧဆၪ့ထွ့ၫအီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 11 =