ကဆါဎြံၬနီၪ မွဲဝ့ၫၦယူၬၥိၪ အဂ့ၩလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ ဆၧၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬနီၪ ၦယူၬၥိၪအဂ့ၩအဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ ဎြံၬကဆါနီၪ ယိထဲၩ့ ခွါထဲၩ့ပၧၩ ႇ ၥ့ၪယၫပၧၩ ႇ အဲၪပၧၩ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ၦယူၬၥိၪလၧ ၦအၪ့လံၩ့အၪ့လဲၫ ထၬလဖၪနီၪ အၥၭဆုးလၩ့ အီၪလၧ အၥိၪအဖၫ့ခိၪ ဘဲၫ ၦယူၬၥိၪအဂ့ၩၥိၭအ့ၬႉ အလံၩ့အလဲၪ ကန့ အဂးလီၫ ယိအၥိၪၥံၪနီၪလီၫႉ ၥိၪအဒူၪ ဒၩၥံၪ အ့ၪဂဲၫစွါဘဲၫ ၦအၪ့လံၩ့ထၬၦယူၬၥိၪၥံၪနီၪ ခွံၬၡိၬထး ထၬအၥိၪၥံၪဂီၩ့ အဝ့ၫနီၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧ ဆၧဖီၩ့ဖျ့ၭ အလး နီၪလီၫႉ ဆၧလၧၦယူၬၥိၪအဂ့ၩနီၪ အခၩဒၪ ဆၧကၪဆၧဂဲၩကအီၪနးမံၩ့ အီၪပဒၩ့ထၬအ့ၪ အၥိၪ ႇ ထိးထဲၩ့ တၩ့ထဲၩ့အၥိၪၥံၪလၧ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬ အလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ
ကဆါဎြံၬနီၪ ၥ့ၪယၫအၥိၪၥံၪဂီၩ့ အၥိၪလဖၪၥံၪဆ့ ၥ့ၪယၫအဝ့ၫနီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬအဂး အဝ့ၫအၥိၪ ၦဝ့ၫၦၡၩလဖၪၥံၪယီၩ မွဲဝ့ၫဆၧအလၩ့ဆၫ့ ႇ အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪ ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ ဖါကဆါယွၩနီၪ တဲၩ့လၩ့ ထၬၦၡၩၥံၪဂီၩ့ ႇ ကဆါဎြံၬနီၪ ထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦၡၩၥံၪနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩ တဲၩ့လၩ့ထၬဆၧထီးအလူၬဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬ အအဲၪထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫ ၦၡၩၥံၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬ အဆၧအဲၪယီၩ ရွံၦၡၩနးဂၩအ့ၬ ႉ ၦၡၩၥံၪထီးအလူၬအဲၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦၡၩၥံၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ကန့အဂး ဘၪထိးမၩၥံၫခွံၬအၥၭလၧ စူၪယၫထုၪ့လီၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫ အၥိၪအဂး ဖ့ၪလၫ့ခွံၬလၩ့အၥၭ နီၪလီၫႉ
ၦယူၬၥိၪ ကဆါဎြံၬနီၪ အ့ၪအၥိၪၥံၪ လၩ့ပြံၩပြၩစွါဘဲၫ စူၭကီၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪ ႇ အ့ၪဘၪထိး ဆၧဆၫစွါဘဲၫ ဘျၩ့အ့ၪဝ့ၫဒၪ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အၥိၪၥံၪ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩကိၭဂၩနီၪ အဝ့ၫအ ဂး အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ လအီၪဘၪ အီၪနးဂၩအ့ၬႉ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭဖၧၩ့ ႇ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬဖၧၩ့ ပကဖီၩ့ဖျ့ၭအ ဂးနီၪ အီၪက့ၪထၬအ့ၪပၧၩလံၬဆံၫ့ဎံၪ အဆၧၥီၪ့ ဆၧၥၫ့ၥံၪ ႇ စကရမ့ၫတူၩၥံၪ ဂီၩ့ လၧဆၧလဖၪၥံၪ ယီၩဖၧၩ့ ဖ့ၪအ့ၪပၧၩဂဲးဘၭ ႇ ဖ့ၪအ့ၪပၧၩ အခိးအတၩနီၪလီၫႉ မွဲဆၧ နီၪ ၦယူၬၥိၪအဂ့ၩထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫ ကဆါဎြံၬအကၠီၩ့ ႇ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ အခၩဒၪ ပဆၧကၪဆၧဂဲၩ ကအီၪနးမံၩ့ ပက ဘၪဒိၭနဲၩ့ပၥၭ လၧ ပယူၬၥိၪအဂ့ၩ ကဆါဎြံၬအီၪ ႇ ကဆါဎြံၬအီၪက့ၪထၬ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ လံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့အီၪ ႇ စကရမ့ၫတူၩၥံၪအီၪအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ ဖ့ၪၥ့ၪ ယၫအ့ၪ ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫ ဒၪလၧ ယွၩအဆၧ ဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

5 + 9 =