ကကဲၪထၪ့ ဎြံၬစမၬ အတီၩအလီၩ့အဂး ပကဘၪယၫ့ၥၭမၩဆၧၩ့ ၦအလိၪထုၬလဖၪၥံၪအဂဲး

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကကဲၪထၪ့ ဎြံၬစမၬ အတီၩအလီၩ့အဂး ပကဘၪယၫ့ၥၭမၩဆၧၩ့ ၦအလိၪထုၬလဖၪၥံၪအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ကကဲၪထၪ့ဎြံၬစမၬ အတီၩအလီၩ့အဂး ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ ပလကြၨၭၥၭနၪ့ဘၪနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ ကအီၪလၧပၥိၭအဂး ဂဲၫလၩ့ဝ့ၫဒၪဂီၩ့ ပကဘၪယၫ့ၥၭမၩဆၧၩ့အဂးႇ အရ့ၩဒိၪထုၬ ၦအၡၪ့အယၬထုၬလဖၪၥံၪႇ ၦအဂဲးဆါဘၭဆါအအၪထုၬဒဲ ဆၧတတုၬတနၭဖၧၩ့ႇ ဆၧဒုၭဆၧယၩဖၧၩ့ ဘၪထိးခွံၬၡိၬထၬအၥၭ ၦဘၪထံၭဘၪနဲၪ့အယီၫထုၬ ၦၡၩလဖၪၥံၪနီၪ ပကဘၪယၫ့ၥၭမၩဆၧၩ့အဂး ကဆါယွၩအၪ့ကံၩ့ထၪ့ဝ့ၫအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

            အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဘဲၫၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဘဲၫယီၩၥိၭ ၦဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪၥံၪဒဲ ဆၧတတုၬတနၬဖၧၩ့ႇ ဆၧဒုၭဆၧယၩဖၧၩ့ ဂံၪ့ဎၫ့လၩ့မၬႇ ဆၧနၬဆၧၡၪ့ ၦအဘၪထိးဆၧၫ့ယၫလဖၪၥံၪအဂး ပကယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့လါဆံၭႉ ဆၧမၩယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ပၥုၪ့ထၪ့ဎြံၬစမၬ အတီၩအလီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ လၧဆၧယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့ ၦအလိၪလဖၪၥံၪဖၧၩ့ မွဲနၥံၪၥုၪ့ထၪ့ဎြံၬစမၬ အတီၩအလီၩ့ န့ဝ့ၫဒၪ ကိၭဒံၭကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

17 + 2 =