ၦဖျိၩ့ မၫတုရၫမုနံၩ

လၩ August 12 ၥၫ့နီၪ  မွဲၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪအဂး မၫတုၩရၫမုနံၩနီၪလီၫႉ

မုနံၩလၩ့ဆၫ့ယီၩ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫလဂၩမွဲဝ့ၫ စီၩဘၭအူၩကၠံၩ ဘၪထိးၥံၫအၥၭမုနံၩ မွဲမွဲဆ့လီၫႉ

နံၪ့၂၀၂၁ လၩ August 12 ယီၩစွါဘဲၫ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫ စီၩဘၭအူၩကၠံၩယီၩ လ့ၩဖီၩ့ခွံၬဒၪပၧၩအီၪဝ့ၫ အနံၪ့ (၇၁)  နံၪ့ယူၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 12 =